ادارۀ توظیف شده از جانب آمریکا با نفرت روزافزون مواجه است!!!

سال گذشته بتاریخ هفتم میزان ۱۳۹۳ هـ وقتیکه نشستی در ارگ ایجاد شده بود، و در جریان آن اشرف غنی به حیث رئیس ادارهء مشترک ادائ سوگند نمود، بعد از مراسم سوگند گفت که:” خواست مردم حکومت مؤثر و کارا است، مردم نمیتوانند بیش از این فساد را تحمّل کنند.” او بعد از گذشت اندک […]

سال گذشته بتاریخ هفتم میزان ۱۳۹۳ هـ وقتیکه نشستی در ارگ ایجاد شده بود، و در جریان آن اشرف غنی به حیث رئیس ادارهء مشترک ادائ سوگند نمود، بعد از مراسم سوگند گفت که:” خواست مردم حکومت مؤثر و کارا است، مردم نمیتوانند بیش از این فساد را تحمّل کنند.”

او بعد از گذشت اندک زمانی و با تعجیل بسیار پیمان امنیتی با آمریکا را تائید و امضاء نمود که با استقبال و تقدیرنامه های فراوان اشغالگران مواجه گردید، این مامور و رئیس ادارهء دست نشانده که کشمکش ها، جنجالها ، تقلّب های بسیار و تحمل مشقّات و سختی ها مغز او را خورده و پوچ نموده بود، بعد از اطمینان دهی آمریکا در کاخ گلخانه نفس آرامی کشید، به اصلاحات اداری و جلوگیری از فساد پُشت نموده و حرکت بسوی حکومت داری مؤثر و کارا به کندی گرائید، اینست از آن تاریخ تا هم اکنون (۲۲ حمل ۱۳۹۴هـ) شش و نیم ماه یعنی بطور دقیق ۱۹۵ روز می گذرد اما امور اولیهء و تشکیلات اداره نیز تکمیل نشده است.!!

او بعد از ادائ مراسم سوگند در جریان گفته هایش ذکر کرد که: ” آمدن ثبات و امنیت بدون از بین بردن حکومت موازی ممکن نیست، ما تعهد میسپاریم که به تمام حکومت های موازی نقطهء پایان بگذاریم.”

اما او –که دوستانش با لقب مفکر از او ستایش و یادآوری می کنند- متوجه نبود که حکومت موازی بر اساس امر و تشکیل جان کیری وزیر آمریکائی در داخل ارگ ایجاد گردید و اختیارات و پُست های بلندی داده شدنده اند، اکنون این بیچاره حتماً فهمیده است که نسبت به مقامات پیشین ارگ اشغالگران دایره بر او را بسیار محدود نموده اند، زیرا در آنزمان حکومت های موازی در فواصلی دورتر از ارگ بودند و ارگ نشینان نیز خود را نسبتاً قوی احساس می کردند مگر حالا مامور و رئیس دیگر ارگ او را از گلو گرفته و هر فرمانش ویتو میشود، و اگر هم کدام فرمانش بتواند راهی به بیرون از ارگ بیابد، پس از گذشت اندک زمانی دوباره مهمان دفتر مفکّر صاب میشود.!!

در این هفته های اخر اختلافات در داخل ادارهء بی کفایت و مشترک کابل به حدّی اوج گرفته است که با خطر از هم پاشیدن مواجه است، کشور را بی نظمی و هرج و مرج فرا گرفته ، رشد اقتصادی سیر نزولی خود را آغاز کرده و امور روزانهء ملت متوقف شده است، سطح بیکاری روزبروز بیشتر و بیشتر میشود، وضعیت داخلی اداره به حدّی خراب است که حتی اشغالگران را نیز با رسوائی بزرگی مواجه کرده است، و دوستانشان نیز انها را سرزنش می کنند، سیاست مداران و اقتصاد دانان و همچنین به اصطلاح، اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه همه و همه ناراض هستند، طبق راپورهای رسانه های خبری آنها میگویند که اختلافات رؤسای ادارهء مذکور تنها تلاش های قدرت طلبی است که کشور را با خطر جدّی مواجه کرده است.!!

در جریان یک سال گذشته، اعمال و کارکردهای اشغالگران ثابت نمود که بیگانگان و خارجی های آمده دشمنانی هستند که هیچگاه دوست شده نمیتوانند، آنها زیر نام انتخابات ملت را به سوی فتنه ای بزرگ سوق دادند، در نتیجهء تقلّبات و اتهامات درگیری هایی صورت گرفت، نتایج انتخابات جعلی نقش بر آب گردیده و در آخر الامر این پروسهء بی مفهوم با طرح غیر منطقی آمریکا به پایان رسانده شد، اختیار ارگ را بدست کسانی سپردند که با یکدیگر افکار و عقیده های متضاد و لاینحل دارند، تا بدین وسیله ملت افغان با مصائب و مسائل فراوان دیگر مواجه شود و انتقام شکست تجاوز و اشغال خود را از انان بگیرد.