ننگرهار: ۴۵ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی مختلف با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۴۵ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکرکه بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. اسامی آنان قرار ذیل […]

بر اساس خبر, ۴۵ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکرکه بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
اسامی آنان قرار ذیل میباشد:
(ولسوالۍ سپین غر)
۱: مالی خان ولداش خان
۲: مدیر ولددادخان
۳: باغ ولد جلال
۴: ضرب گل ولد محمدگل
۵: خان محمد ولدزلمی
۶: راج گل ولدحاجی عثمان
۷: عبدالرحمان ولد محمدمیر
۸: عصمت الله ولدگل تواب
۹: سلیمان ولدمیرزاد
۱۰: اکرام ولدیاغمل
۱۱: لعل مخان ولدزلمی
۱۲: سراج ولدکشر
۱۳: شهیدالله ولداصل خان
۱۴: بختیار ولداسماعیل
۱۵: اکرام الله ولدتورخان
۱۶: حکیم جان ولدعثمان
۱۷: حاجت الله ولدمیوه خان
۱۸: قیاس ولداغاجان
۱۹: تیزاب ولدکمال خان
۲۰: امانت گل ولدنورمحمد
۲۱: اجمل ولدحاجی میاخیل
۲۲: سیدعلی شاه ولدنورعلی خان
۲۳: زمان گل ولد کستیری
۲۴: نیاز ولی ولدشیرمحمد
۲۵: حکیم ولدپیروخیل
۲۶: مولا جان ولدسیداگل
۲۷: شاه محمود خان ولدعوض خان
۲۸: عظمت گل ولدحضرت
۲۹: اسلام گل ولد کستیری
۳۰: مابیرخان ولدرسول خان
۳۱: شمس الرحمان ولدرسول خان
۳۲: سیدمحمد ولدقدرخان
۳۳: نظرمحمد ولدنوروز
۳۴: سیدنبی ولدهمیشه گل
۳۵: قسیم ولدیوسف
۳۶: اومت خان ولدامانت خان
۳۷: اصغر ولدایران
(ولسوالۍ شیرزادو)
۳۸: محراب ولد حبیب الله باشنده قریه کنړه خیل
۳۹: حنیف الله ولد رحمن گل باشنده قریه پټلو
(ولسوالی سرخرود)
۴۰: کفایت ولد لعلو
۴۱: شریف الله ولد کندیر گل
۴۲: عصمت الله ولد حکمت الله
۴۳: فریدالله ولد جمروز، کارمند شبکه جاسوسی
۴۴: محمد ادریس، عسکر
۴۵: عبد الحق ، بن گل داد، عسکر
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.