مزایده فروش زمرد ولایت پنجشیر برگزار گردید

مجلس مزایده فروش زمرد ولایت پنجشیر ۲ میزان ۱۴۰۲ در حضور محترم روح الله معاون والی پنجشیر، رئیس استخبارات، قوماندان امنیه، مقامات محلی بزرگان، متنفذین و شرکت های دواطلب به گونه شفاف برگزار گردید. در این مزایده که فروش زمرد نظر به شفافیت و کریستل بندی آن صورت گرفت: محترم حاجی زبیر با پرداخت مبلغ […]

مجلس مزایده فروش زمرد ولایت پنجشیر ۲ میزان ۱۴۰۲ در حضور محترم روح الله معاون والی پنجشیر، رئیس استخبارات، قوماندان امنیه، مقامات محلی بزرگان، متنفذین و شرکت های دواطلب به گونه شفاف برگزار گردید.

در این مزایده که فروش زمرد نظر به شفافیت و کریستل بندی آن صورت گرفت:
محترم حاجی زبیر با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰ دالر امریکایی برنده مقدار ۱۶۵ قیراط زمرد.

همچنان محترم محمد نذیر با پرداخت مبلغ ۲۱۸۰۰ دالر امریکایی برنده مقدار۱۲۳ قیراط زمرد، مبلغ ۵۳۰۰ دالر برنده ۸۴ قیراط زمرد، مبلغ ۱۰۶۰۰ دالر برنده ۱۷۰ قیراط و مبلغ ۹۱۲۰۰ دالر امریکایی برنده ۴۸۲.۹۵ قیراط زمرد پنجشیر اعلام گردید.

‏در مجموع مقدار (۱۰۲۴.۹۵) قیراط زمرد به قیمت مبلغ (۱۳۱۴۰۰) یکصدوسی و یک هزار چهارصد دالر امریکایی بفروش رسید.