قندز: برق شهر قندز ونواحی آن ترمیم شد

بر اساس خبر, لین های برق شهر قندز ونواحی آن که دراثر جنگ ها قطع گردیده بود سیستم برق شهر ونواحی آن قطع شده بود عصر دیروز دراثر تلاش های ریاست آب برق امارت اسلامی تار های قطع شده ومتضر ترمیم گردید ویک بار دیگر شهر قندز ونواحی آن از روشنایی برق مستفید شدند. همچنان […]

بر اساس خبر, لین های برق شهر قندز ونواحی آن که دراثر جنگ ها قطع گردیده بود سیستم برق شهر ونواحی آن قطع شده بود عصر دیروز دراثر تلاش های ریاست آب برق امارت اسلامی تار های قطع شده ومتضر ترمیم گردید ویک بار دیگر شهر قندز ونواحی آن از روشنایی برق مستفید شدند.
همچنان مسئولی ریاست آب برق امارت اسلامی با باشنده گان منطقه سلا ومشوره کردند ودراین مورد برای شان وعده هرنوع همکاری دادند.
‏27‏/06‏/2021