عید ملت و مجاهدین در منطقه سردره ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان /راپورتصویری

عید ملت و مجاهدین در منطقه سردره ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان /راپورتصویری

عید ملت و مجاهدین در منطقه سردره ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان /راپورتصویری