سمنگان: هیئت کمیسیون دعوت وارشاد گردهایی های برگزار نمود

بر اساس خبر, هئیت کمیسیون دعوت وارشاد امارت اسلامی متعلق حلقه شمال شرق شامل مولوی عبدالقدیر, مسئول اداری این حلقه مولوی محمد وشمار از کارمندان امور فرهنگی از ولسوالی های مفتوحه دره صوف پایین ودره صوف بالا, ولسوالی فروزنخچیر وبعض ولسوالی های مرکزی بازدید نمودند ودراین ولسوالی ها با روحانیون, علمای کرام, نخبه گان, محصلین […]

بر اساس خبر, هئیت کمیسیون دعوت وارشاد امارت اسلامی متعلق حلقه شمال شرق شامل مولوی عبدالقدیر, مسئول اداری این حلقه مولوی محمد وشمار از کارمندان امور فرهنگی از ولسوالی های مفتوحه دره صوف پایین ودره صوف بالا, ولسوالی فروزنخچیر وبعض ولسوالی های مرکزی بازدید نمودند ودراین ولسوالی ها با روحانیون, علمای کرام, نخبه گان, محصلین وبرزگان ملاقات کردند.
هیئت متذکره در جلسه های مختلف , ملاقات ها وسفرها مشکلات مردم را درنظر گرفته وبرای حل ان سلا ومشوره نمودند ونظریان آنان را باخود نوت کردند وپالیسی های امارت اسلامی را در این شرائط شرح وفرمان عفوه امیر المومنین حفظه الله را توضیح دادند وسوالات شان را پاسخ دادند.
اشتراک کننده گان مجالس قدوم هئیت را به این ولسوالی ها مفید وگام مثب خواندند واظهار امتنان نمودند که هئیت سخنان آنان را شنیدند وبه پیام های شان پاسخ مثبت داده شد.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۴