‏تداوی ۱۹۲۷۴ تن مهاجرین افغان در کمپ های ایجاد شده

منسوبین، داکتران و متخصصین قوماندانیت صحیه ستردرستیز وزارت دفاع ملی تااکنون به تعداد ۱۹۲۷۴ تن از هموطنان بازگشته از پاکستان را در کمپ های مهاجرین افغان معالجه و تداوی نمودند. ‏از این میان ۱۵۵۵۹ تن در بخش او.پی.دی، ۲۲۳ تن در بخش دندان، ۱۵۲ تن لابراتوار، ۲۵۸۴تن زرقیات، ۲۷۵ عملیات جراحی و ۴۲۳ تن  پانسمان […]

منسوبین، داکتران و متخصصین قوماندانیت صحیه ستردرستیز وزارت دفاع ملی تااکنون به تعداد ۱۹۲۷۴ تن از هموطنان بازگشته از پاکستان را در کمپ های مهاجرین افغان معالجه و تداوی نمودند.

‏از این میان ۱۵۵۵۹ تن در بخش او.پی.دی، ۲۲۳ تن در بخش دندان، ۱۵۲ تن لابراتوار، ۲۵۸۴تن زرقیات، ۲۷۵ عملیات جراحی و ۴۲۳ تن  پانسمان شدند. همچنان ۵۸ تن از این مریضان که امکان تداوی آنان در کمپ ایجاد شده را نداشت به شفاخانه صد بستر نظامی گمبیری انتقال داده شدند.