تجدیدنظر در بینش نسبت به افغانستان (سخن روز)

متاسفانه یوناما هرازگاهی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر را از دید حکومت‌های دیگر مورد واکاوی قرار می‌دهد که در این اواخر این موج تبلیغات منفی را، با ارائه آمار خلاف واقعیت شدت بخشیده است.

سخن روز

تجدیدنظر در بینش نسبت به افغانستان

 

امارت اسلامی افغانستان، برخاسته از میان ملت افغان بوده و مبارزات آن همواره با انگیزه‌ای اسلامی در افغانستان ادامه داشته است؛ به همین اساس آنچه فرامین شریعت اسلامی باشد آرزو و درخواست افغان‌ها است که باید در بندبند این حکومت اسلامی تطبیق شود، یکی از دستورات مهم شریعت اسلامی اجراء وظیفهٔ امر بالمعروف و نهی عن المنکر است که امارت اسلامی طبق ارشادات قرآن و سنت و بر مبنای ارشادات علمای کرام، به آن پایبند بوده و فراتر از آن قدمی بر نخواهد داشت.

 

متاسفانه یوناما هرازگاهی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر را از دید حکومت‌های دیگر مورد واکاوی قرار می‌دهد که در این اواخر این موج تبلیغات منفی را، با ارائه آمار خلاف واقعیت شدت بخشیده است. باید یوناما حوادث و وقائع روزانه را در افغانستان از منظر شریعت اسلامی و عنعنات ملی افغان‌ها مورد بررسی و کنکاش قرار دهد که در آن زمان شاهد هیچ نوع نقض حقوق بشر و تخطی در افغانستان نخواهد بود.

 

اگر یوناما احکام شرعی مسلمان‌ها را با دید احترام و قدر بنگرند قطعاً چنین نگرشی باعث گسترش تعامل و اعتماد بیشتر، میان امارت اسلامی و این سازمان خواهد شد. اینکه یوناما اجراء احکام شرعی را باعث نقض حقوق بشر در افغانستان بداند و امارت اسلامی را با ارائهٔ آمار خلاف واقعیت مورد تهاجم تبلیغاتی در جهان قرار دهد طبعاً بیان نمودن چنین حرف‌های غیر واقعی، باعث تکدر و تیرگی روابط میان امارت اسلامی و سازمان‌های مربوطه خواهد شد که این به نفع و خیر هیچ جهتی نمی‌باشد. امارت اسلامی مکرراً بیان نموده است که خواستار تعامل سازنده بر مبنای شریعت اسلامی و عنعنات ملی افغان‌ها با همهٔ کشور‌های جهان و سازمان‌های جهانی است.