امضای تفاهم‎نامه همکاری به ارزش بیش از ۲۱۸هزار دالر امریکایی

دفتر مطبوعاتی اداره ملی حفاظت از محیط زیست امروز با نشر این خبر گفته است

امضای تفاهم‎نامه همکاری به ارزش بیش از ۲۱۸هزار دالر امریکایی

معین مسلکی و پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست امروز تفاهم‌نامه همکاری به ارزش بیش ۲۱۸ هزار دالر امریکایی را برای تطبیق پروژه مبارزه علیه تغییر اقلیم با رییس موسسه رها امضا کرد.

داکتر زین العابدین عابد معین مسلکی و پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست و محمد یوسف حمیدیان رییس موسسه توانمندی، محیط زیست و کمک های بشری (رها) تفاهمنامه‎ی همکاری در تطبیق پروژه مبارزه علیه تغییر اقلیم را به ارزش ۲صدو ۱۸هزار و سی دالر امریکایی برای یکسال امضا کردند.

دفتر مطبوعاتی اداره ملی حفاظت از محیط زیست امروز با نشر این خبر گفته است

به اساس این تفاهمنامه هر دو اداره در بخش های انجام ارزیابی و شناسائی ادارات ذیربط در بخش تغییر اقلیم، برگزاری برنامه‌های ارتقای ظرفیت و آموزشی برای متخصصین بخش تغییراقلیم و کارمندان ادارات ذیربط، تجلیل از روز ها و مناسبت های ملی و بین المللی محیط زیستی و برگزاری برنامه های مشورتی با ادارات ذیربط ولایتی همکاری می‌کنند.