مصاحبهء همکار استودیوی الاماره دربارهء تازه ترین وضعیت نظامی در پکتیکا

مصاحبهء همکار استودیوی الاماره دربارهء تازه ترین وضعیت نظامی در پکتیکا برای شنیدن مصاحبه بر لینک ذیل کلیک کنید https://archive.org/download/EsteqlallMaraka3/Esteqlall%20Maraka3.mp3

مصاحبهء همکار استودیوی الاماره دربارهء تازه ترین وضعیت نظامی در پکتیکا

برای شنیدن مصاحبه بر لینک ذیل کلیک کنید
https://archive.org/download/EsteqlallMaraka3/Esteqlall%20Maraka3.mp3