دعوت وارشاد: در ماه مارچ ۳۴۳تن از منسوبین دولتی با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند

در ماه مارچ سال ۲۰۱۶میلادی نیز همانند ماه های دیگر سال گذشته در نتیجهء تلاشهای کمیسیون دعوت و ارشاد، جذب و جلب امارت اسلامی و همکاری مجاهدین محل تعداد کثیری از عساکر و نیروهای دشمن از رژیم جدا شده و به صفوف مجاهدین پیوسته اند که طبق راپور ارسالی همانند گذشته در ماه مارچ سال […]

در ماه مارچ سال ۲۰۱۶میلادی نیز همانند ماه های دیگر سال گذشته در نتیجهء تلاشهای کمیسیون دعوت و ارشاد، جذب و جلب امارت اسلامی و همکاری مجاهدین محل تعداد کثیری از عساکر و نیروهای دشمن از رژیم جدا شده و به صفوف مجاهدین پیوسته اند که طبق راپور ارسالی همانند گذشته در ماه مارچ سال ۲۰۱۶ میلادی نیز در اقصاء نقاط کشور۳۴۳ تن از منسوبین دولتی  از نظام منفور و فاسد کابل جدا گردیده و با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شده اند.

 

افراد متذکرهء تسلیم شده با خود سلاح ها و وسایط مختلف النوع به نزد مجاهدین آورده و وعده سپردند که بعد از این در کنار ملت خویش باشند و بر ضد اشغالگران صلیبی و رژیم اجیر به وجیبهء اسلامی و ملی خود که همانا جهاد مسلحانه است ادامه دهند و از مجاهدین امارت اسلامی حمایت همه جانبه نمایند.

مجاهدین امارت اسلامی و خاصتا رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد ، جلب و جذب از این اقدام نیک انها ستایش نموده و برای این افراد جوائز و انعاماتی تقدیم کردند، همچنین تضمین حفاظت سر و مال انها نیز داده شده و از دربار الله جل جلاله کامیابی دارین برایشان استدعا گردید.

جدول معلوماتی کامل را میتوانید در لینک های ذیل مطالعه کنید

 

 

  راپور تفصیلی ماه آپریل کمیسیون دعوت و ارشاد از (۲۰) ولایات جنوب شرق، مشرقی و شمال شرق

https://goo.gl/e8P3ez

 راپور تفصیلی ماه آپریل کمیسیون دعوت و ارشاد از (۱۴) ولایات جنوب غرب، مرکزی و غرب

 https://goo.gl/FYIZQ4