روابط خارجه

لیست‌های ممنوعه آلهٔ فشار بعضی کشورها

سخن روز اخیرا کشور قزاقستان در اقدامی قابل قدر، افغانستان را از لیست ممنوعه (فهرست سازمان‌های تروریستی) خارج کرده است. لیست سازمان‌های تروریستی و ممنوعه و فهرست‌های سیاه، آله فشار بعضی از کشورها است که از آن وسیله‌ای برای فشار بر افراد و کشورهای دیگر استفاده می‌کنند. در عصر حاضر، جناح‌های قدرت‌مند نوعی زورگویی بر […]

سخن روز

اخیرا کشور قزاقستان در اقدامی قابل قدر، افغانستان را از لیست ممنوعه (فهرست سازمان‌های تروریستی) خارج کرده است.

لیست سازمان‌های تروریستی و ممنوعه و فهرست‌های سیاه، آله فشار بعضی از کشورها است که از آن وسیله‌ای برای فشار بر افراد و کشورهای دیگر استفاده می‌کنند.

در عصر حاضر، جناح‌های قدرت‌مند نوعی زورگویی بر کشورهای حاکم منطقه دارند و منافع خودرا در داخل آن کشورها دنبال می‌کنند.

با وجود گذشت سه سال از حاکمیت دوبارهٔ امارت اسلامی، شاهد دستاوردهای عظیم و بزرگی در عرصه‌های مختلفی در افغانستان هستیم، افغانستان در عرصهٔ امنیت، اقتصاد و سیاست شاهد پیشرفت‌های بزرگی است، اما اساسی‌ترین مشکل‌ در فراراه حکومت امارت اسلامی، مخالفت‌های بی‌اساس و بی‌دلیل بعضی از جناح‌ها و قطب‌ها و وادار کردن کشورهای دیگر به ترک تعامل با امارت اسلامی است که باعث چالش‌ها در بخش اقتصاد و سیاست شده است.

فهرست‌ سازمان‌های تروریستی و امثال آن که پدیده‌ای نامأنوس حتی در کشورهای منطقه و آسیا است، در حقیقت ساختهٔ دست آمریکا و غرب است که کشورهای ضعیف منطقه را مجبور می‌کند تا به محتوای آن عمل کنند و در غیر این صورت، با نارضایتی آمریکا مواجه خواهند شد.

همچنین مسألهٔ رسمیت‌شناسی که دغدغه‌ای برای ملت شده، سرمنشأش ممانعت آمریکاست که مانع رسمیت‌شناسی افغانستان توسط کشورهای منطقه می‌شود.

 

اقدام کشور قزاقستان می‌تواند رعبی که از آمریکا در منطقه وجود دارد، را بشکند و به دیگر دولت‌مداران و مسئولین دولت‌های آسیا و منطقه جرئت دهد تا به افغانستان و شرایط فعلی آن، منصفانه بنگرند و به تهدیدهای آمریکا توجهی نکنند.

به امید آنکه حصاری که بعضی از کشورها ایجاد کردند بشکند و مسئولین حکومت‌های جهان دربارهٔ افغانستان آزادنه تصمیم بگیرند.