ابتکار همکاری منطقوی افغانستان

سخن روز: امارت اسلامی افغانستان پس از فتح کوشیده است، تا بر اساس سیاست متوازن و اقتصاد محور خود با کشورهای منطقه و جهان روابط نزدیک برقرار نماید. جدایی از کشورهایی که مستقیماً در جنگ علیه افغان‌ها در افغانستان حضور داشتند، امارت اسلامی افغانستان توانسته است روابط نزدیک و مثبتی با سایر کشورهای منطقه و […]

سخن روز:

امارت اسلامی افغانستان پس از فتح کوشیده است، تا بر اساس سیاست متوازن و اقتصاد محور خود با کشورهای منطقه و جهان روابط نزدیک برقرار نماید. جدایی از کشورهایی که مستقیماً در جنگ علیه افغان‌ها در افغانستان حضور داشتند، امارت اسلامی افغانستان توانسته است روابط نزدیک و مثبتی با سایر کشورهای منطقه و جهان برقرار کند.

رهبری وزارت امور خارجه امارت اسلامی برگزاری نشست ابتکار منطقه‌ای افغانستان را در سطح نمایندگان ویژه، سفرا و نمایندگان کشورهای همسایه و منطقه به منظور اعتمادسازی و هماهنگی برای همکاری‌های بیشتر منطقه‌ای مشترک در موضوعات مختلف در شرایط کنونی مناسب دانستند.

 

این نشست و ابتکار منطقه‌ای جهت تحقق اهداف ذیل برگزار می شود:

– فصل جدیدی از تعامل مثبت کشورهای منطقه با امارت اسلامی افغانستان.

– ⁠هماهنگی همکاری‌های منطقه ای.

– ⁠ایجاد تفاهم مشترک منطقوی در سطح منطقه.

– ⁠همکاری بیشتر جهت استفاده از فرصت های اقتصادی مشترک منطقوی.

 

 

امارت اسلامی افغانستان در این نشست به همسایگان و کشورهای منطقه اطمینان می دهد که روابط مثبت با منطقه برای امارت اسلامی افغانستان اولویت دارد.

امارت اسلامی می خواهد تا این پیام را به کشورهای منطقه برساند که افغانستان آماده مشارکت فعال در پروژه‌های اقتصادی، تقویت و گسترش روابط، تعامل سیاسی و ابتکارات منطقه‌ای می باشد.

#امارت_او_سیمه