مسئولِ مسئولیت پذیر!

نویسنده: خیرخواه سمنگانی اعضای گروه همه در کنار این‌که فاتحان سنگر و غازیان کشوراند؛ شاگردان قرآن و مدارس دینی نیز می‌باشند، بخوبی می‌دانند، که یک مسئول دولتی در نظام اسلامی، چگونه و چه ویژگی‌هایی دارد. ضرورت به تفصیل آن نیست! با درنظر داشت نیازمندی‌های جامعه و اوضاع حاکم، می‌خواهم موارد مهمی را ذکر کنم، که […]

نویسنده: خیرخواه سمنگانی

اعضای گروه همه در کنار این‌که فاتحان سنگر و غازیان کشوراند؛ شاگردان قرآن و مدارس دینی نیز می‌باشند، بخوبی می‌دانند، که یک مسئول دولتی در نظام اسلامی، چگونه و چه ویژگی‌هایی دارد. ضرورت به تفصیل آن نیست!

با درنظر داشت نیازمندی‌های جامعه و اوضاع حاکم، می‌خواهم موارد مهمی را ذکر کنم، که برجسته‌گی و موفقیت شرعی و قانونی یک مسئول را جامهٔ عمل پوشانده؛ تا باشد خلّاقیت و حس پاک آن، صفحه‌‌ی را در وضعیت بغرنج سیاسی و اجتماعی، برای تحکیم و استمرار نظام نوپای- کنونی (امارت اسلامی افغانستان) در تاریخ رقم زند:

۱- وزیر و والی؛ هر مسئولی که از آدرس نظام اسلامی در چوکات نظام گماشته می‌شود، باید عالم، مجاهد و شناخت دقیق از مجاهدان، مردم، رسوم و عنعنات محلی باشد!
۲- در میان مردم نام نیک داشته باشد؛ نباید بدنام، بدعمل و چهره‌ای منفور داشته باشد!
۳- قاطع و مصمّم باشد؛ از علماء و ابرار جامعه در امور بزرگ مشوره بگیرد، نباید متأثر کسانی باشد، که آن‌ها برای منافع شخصی شان دَورِ آن می‌چرخند.
۴- کارهایی را که باعث تقویت روابط و همکاری مردم با نظام باشد، تعقیب نماید! از اِعمال چیزهای جزیی، که منافع عامه را ضربه زده؛ زمینه‌ساز نارضایتی مردم و اختلاف ذات‌البینی باشد، جداً بپرهیزد!
۵- رضایت مجاهدین رنج‌دیده و انصارهای روزِ سخت و سرنوشت ساز را کسب نموده؛ همواره از خانواده‌ی شهداء، فقراء و ایثارگران ا.ا. نظام داشته باشد!
۶- عواملِ وحدت و تقویت قبایل و طوایف مختلف محل را دنبال نموده؛ از برقراری ارتباط با چهره‌های بدنام و منفور جامعه خود داری نماید!
۷- در اماکن عمومی و دروازه‌های محل تلاشی، مجاهدینی را توظیف نماید، که با اقشار مختلف مردم شناخت داشته باشد و یا حد اقل کسی که دارای اخلاق پسندیده‌ی اسلامی و جهادی بوده باشد!
۸- دارای تجربه و دانش باشد؛ متعصب و آلوده به ویروس ویرانگرِ نژادپرستی و خودخواهی نبوده باشد!
۹- مسئولیت پذیری و اجرای وظیفه را در برابر مرگ و زندگی ترجیح دهد؛ پابند اوقات رسمی- کاری خود بوده باشد!
۱۰- امنیت و عدالت را، که یکی از این نباشد، جامعه در مشکل می‌باشد، برقرار نموده؛ همیشه از قرارگاه‌های نظامی و محلی تفتیش و بازرسی ناگهانی داشته باشد!