عزم مجاهدین طلسم مکار طاغوت را شکستاند

عملیات بهاری امسال تحت عنوان واژۀ ” عزم ” نشان داد که عزم مجاهدین عزمیست قاطع وبرهانیست واضح بر اینکه دیگر طلسم  عنکبوتی غربی ها که همراه با شور وغوغا وهلهله شغال گونه بود در افغانستان شکست خورده است. بهاریکه توأم با زیبایی طبیعت  وهمگام با نعره های کفر شکن حریت روزنۀ فتح ونصرت را […]

عملیات بهاری امسال تحت عنوان واژۀ ” عزم ” نشان داد که عزم مجاهدین عزمیست قاطع وبرهانیست واضح بر اینکه دیگر طلسم  عنکبوتی غربی ها که همراه با شور وغوغا وهلهله شغال گونه بود در افغانستان شکست خورده است.

بهاریکه توأم با زیبایی طبیعت  وهمگام با نعره های کفر شکن حریت روزنۀ فتح ونصرت را باز نموده است ، زیبایی را زیبا تر ساخته است.

بوی خون عطر آگین فداییان اسلام،  فضای افغان زمین را فرا گرفته و  در حال زدودن تعفن پلیدی های لشکر شیطان است ، غربی ها ی سلطه جو،  با بردگان دون صفت شان  آ خرین  لمحات  زندگی شان را میگذرانند وحقایق  حقه در حال بر ملا شدن است و دیگر ملت  قهرمان افغان دروغ پراگنی های ادارۀ ساخت و بافت  امریکایان  رابخوبی درک نموده است  چونکه از آغاز عملیات عزم مجاهدین امارت اسلامی دیری نمیگذرد که مجاهدین امارت اسلامی مجهز با نیروی ایمان وملبس  با یونیفورم  عزم وجزم  تو انستند  با حملات  پی در پی  براهداف و مواضع دشمن ضربات کوبندۀ  را در پیکر ادارۀ  لرزان وترسان وحشت ملی وارد نموده و مناطق واراضی وسیعی از وطن را از لوث غداران دین ووطن پا ک سازی نمایند .

اظهارات اخیر اشرف غنی روز یکشنبه در حالیکه رنگ ورویش پریده وقادر نبود که احساسات خودرا قابونماید  گویا ( جنگ با لای افغانستان تحمیل  شده است با جنگ پاسخ خواهیم داد ) نماینگر این است که  مزدوران غربی  مورال شان را باخته و با تن های نیم جان دست وپا میزنند وهمچنان اعترافات ابراهیمی که در مجلس اجیران منفور ملت که میگفت ولسوالی ها پی در پی بسقوط مواجه است ، نشانۀ بارزیست که مجاهدین امارت اسلامی در بین ملت محبوبیت ومقبولیت دارند وملت مسلمان ومجاهد افغان با درک نمودن حقایق ، شانه بشانه در پهلوی  برادران مجاهدشان قرار دارند واز ادارۀ که بنا ، اساس وشالودۀ آ نرا کفر وطاغوت گذاشته وبخاطر بیغما بردن دین ،ناموس ، امنیت ملت مجاهد افغان طرح ریزی گردیده است نفرت خود را اعلام داشته و فاصله میگیرند.

در پاسخ بگفتۀ این غلام پیرزبون ونحیف باید گفت که جنگ تحمیلی را بالای این ملت رنجدیده وجنگ زده ، شما وآقایان غربی تان تحمیل نموده اید ملت داغدیدۀ افغان بیشتر از یکدهه است  شب وروز در زیر بم ها وخون پاره های دیو های غربی پاره پاره گردیده و هزاران افراد بیگناه اعم از زن وکودک جام شهادت را نوشید ه اند  وفضای افغان زمین تا هنوز مملو از مواد شیماوی آنها بوده و صد ها تن از مردم افغان از تنفس آن مسموم گردیده اند وشما پیش آهنگان برده صفت سعی وکوشش ورزیده اید که فر هنگ لا دینی ومزخرف غربی ها را بالای ملت تحمیل نمایید.

  این پروفیسر کاهن صفت  هنوز ازواژۀ  تحمیل تعریفی ندارد  ویا اینکه طبق عادت خود تبلیغات عاری از حقیقت ومیان خالی را براه میاندازد تا اینکه  اذهان مردم را از شکست فاحش شان مخدوش نمایند والا برای جهانیان معلوم است که مجاهدین امارت اسلامی وابسته به هیچ کشوری نبوده وتحت تأ ثیر سیاست کدام کشوری قرار ندارند ونه از کدام مملکتی کمک های مالی و تسلیحاتی را در یافت کرده اند  تنها وتنها از مدت اشغال بدینسو سلاح شان ایمان  وشعار شان اسلام  وعزم شان قاطع با نیرو ی معنوی بوده و با کمک الله متعال توانسته اند که پوزۀ ابر قدرت مغرور ومتکبر عصر را بخاک مالیده  وچهرۀ نا پاک ،مکار ودام وتزویر شان را بتمام جهانیان بر ملا سازند.