سپاه سنگر ایمان

شاعر : راقم نور دو چشم ملت افغان مجاهد است چون به جسم جمله مسلمان مجاهد است بهر دفاع ز قلعه مضبوط دین حق بی شک سپاه سنگر ایمان مجاهد است بهر نفاذ دین و شریعت درین جهان پیوسته همچو شیر به میدان مجاهد است نازم به عزم راسخ و قصد متین او وارث به […]

شاعر : راقم

نور دو چشم ملت افغان مجاهد است
چون به جسم جمله مسلمان مجاهد است

بهر دفاع ز قلعه مضبوط دین حق
بی شک سپاه سنگر ایمان مجاهد است

بهر نفاذ دین و شریعت درین جهان
پیوسته همچو شیر به میدان مجاهد است

نازم به عزم راسخ و قصد متین او
وارث به خاک پاک شهیدان مجاهد است

بهر دفاع ز سنگر اسلام و مسلمین
غرش کنان به صحنه چو شیران مجاهد است

سنگر چو مهد و طفلک او شد مجاهدین
پروردهِ ز مهر دلیران مجاهد است

پروردگان ملت آزاده وطن
شک نیست زانکه ملت افغان مجاهد است

راقم سرود شعر به وصف مجاهدین
وصفش ذکر به سوره قرآن مجاهد است