رژیم ع و غ با کدام آزمون ها دچار است ؟

رژیم ناکامِ کابل که از پشتیبانی مردمی نیز برخوردار نیست  با یک سلسله ای لا متناهی مشکلات درگیر است ، از دیدگاه ناظران ، این رژیم دیگر توان مندی رهای این چالش های روز افزون را ندارد ، رژیم یاد شده اگر از یک سو به دلیل حملات و ضربات کوبنده ای مجاهدین تحت فشار قرار […]