دشمن برای دفاع از خود تأسیسات عام المنفعه را از بین می برد

پیروزی های اخیر مجاهدین ، رژیم کابل را چنان سرگردان و پریشان ساخته است که اکنون به تخریب بنیادهای عام المنفعه سعی می کند از خود دفاع بکند ، دشمن دو روز پیش پلِ الچین را در قندوز تخریب نمود تا بتواند به این شیوهء بزدلانه از ورود مجاهدین به شهر قندوز جلوگیری بکند . […]

پیروزی های اخیر مجاهدین ، رژیم کابل را چنان سرگردان و پریشان ساخته است که اکنون به تخریب بنیادهای عام المنفعه سعی می کند از خود دفاع بکند ، دشمن دو روز پیش پلِ الچین را در قندوز تخریب نمود تا بتواند به این شیوهء بزدلانه از ورود مجاهدین به شهر قندوز جلوگیری بکند .
پل الچین مرکز قندوز را با بندر شیرخان ، ولسوالی های دشت ارچی و قلعه زال وصل می کند ، اکنون ارتباط بندر شیرخان و ولسوالی های یاد شده به دلیل تخریب این پل با مرکز ولایت قطع گردیده است و مردم قندوز با یک مشکل جدی دچار گردیده اند .
دشمن طبق عادت دیرینه اش این بار نیز تخریب پل الچین را به مجاهدین نسبت داد ، رسانه های مزدور ( که ادعای بی طرفی نیز دارند ) بدون اینکه حقیقت را درک بکنند این دروغ شاخ دار دشمن را چنان جلوه دادند گویا یک خبر درست باشد ، اما مردم محل چون شاهدان عینی این عمل بزدلانۂ رژیم مزدور اند این گونه پروپاگندهای رسانه های خود فروخته جای را نمی گیرد .
هفتۂ گذشته نیز دشمن مجاهدین را متهم نمودند که یک پب را در لغمان تخریب نموده اند و شماری از مکاتب و کلینک ها را در لوگر مسدود ساخته اند .
سخنگوی امارت اسلامی افغانستان ذبیح الله مجاهد این اتهامات پوچ دشمن را رد نمود و درین مورد یک اعلامیه نیز پخش نمود ، در اعلامیه از آن مناطق که افراد مسلح رژیم کابل دران جا مکاتب را سوزانیده اند ، پل ها را تخریب نموده اند و از بازسازی تاسیسات عام المنفعه جلوگیری نموده اند نام گرفته شده است ، نیز در اعلامیه آمده است : چند روز پیش ، یک راپور در رسانه ها به نشر رسید که یک پل در ولایت لغمان از بین برده شده است ، این واقعه به مجاهدین نسبت داده شد ، هرگاه در منطقه تحقیق نمودیم ، روشن شد که این پل برای اینکه مجاهدین وارد منطقه نگردند شش ماه پیش از سوی اربکی ها انفجار داده شده است ، زمانی بعضی از مؤسسه ها برای بازسازی پل سعی نمودند مسئولین محلی امارت اسلامی افغانستان با این مؤسسه ها همکاری نمودند و زمینه را برای اعمار مجدد پل مساعد ساختند ، پس ازین که مواد و اسباب کار آماده شد اربکی ها آمدند و همه سامان را به غارت بردند و روز بعدی آوازه نمودند که طالبان همه چیز را با خود برده اند ، همچنان در ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر از دهن دشمن راپورها پخش شد که مجاهدین فرمان داده اند تا مکاتب و کلینک های زیادی در منطقه مسدود گردد ، حقیقت را پس از تحقیق دریافتیم که اربکی ها به منطقه رفته اند و به مردم گفته اند که چون شما با طالبان همکاری دارید ، برای آن ها غذا می دهید و برای شب سپری جا می دهید ، لهذا اجازه نمی دهیم که مکاتب و کلینک ها درین جا فعالیت داشته باشند …….
پس از تکذیب اتهامات دشمن از سوی ذبیح الله مجاهد ، سازمان بین المللی حقوق بشر نیز در راپور خود انکشاف نمود که افراد مسلح رژیم کابل از مکاتب به عنوان سنگرها و پوسته ها استفاده می کنند ، درین راپور تصریح شده است که عساکر رژیم کابل تنها در بغلان از دوازده مکاتب به عنوان سنگرهای جنگی بهره می گیرند .
فتوحات اخیر مجاهدین در بغلان و قندوز دشمن را به شدت سرکوب نموده است ، دشمن با وصف بمباران هوای اشغالگران و حملات توپخانه ها نتوانسته اند در برابر مجاهدین مقاومت بکند ، عساکر دشمن هر روز ساحات فراخ و بیس های بزرگ را ترک نموده به سوی مرکز قندوز فرار می کنند ، زنجیرهای محاصرهء مرکز قندوز پس از فتوحات در ولسوالی های امام صاحب ، قلعه زال ، خان آباد و چهاردره تنگ تر گردیده است ، بعض مناطق مرکز قندوز هنوز هم در تصرف مجاهدین است ، وضعیت دشمن با گذشت هر روز هر چه بیشتر به وخامت می گراید .
مجاهدین امارت اسلامی افغانستان به نصرت خداوندی و پشتیبانی مردم مجاهد پرور در سراسر کشور در چندین جبهات مصروف نبرد اند ، پیروزی های زیادی را نائل گردیده اند و هنوز روند پیروزی ها ادامه دارد ، اما دشمن بزدل با اینکه امکانات بزرگ نظامی ، اقتصادی و لوژیستکی را در اختیار دارند از پوسته ها و بیس ها فرار نموده مناطق را به مجاهدین واگذار می کنند .
دشمن پس از شکست های سنگین در صحنه های نبرد به تبلیغات دروغین و انهدام بنیادهای عام المنفعه رو آورده است ، مجاهدین را به گناه های ناکرده متهم می کند ، تخریب پل الچین بیانگرِ این واقعیت است ، اما مردم افغانستان به عنوان شاهدان عینی درک نموده اند که چه کسانی از ناموس ، دارای و ارزش های افغان ها دفاع  می کنند و چه کسانی هم این ارزش ها را لگدمال می سازند .