جهاد سیر تکاملی خویش رامی پیماید

وقتیکه در یک جامعه اسلامی بی عدالتی و ظلم، تجاوز و فحشا رونما گردد بالای افراد آن کشور فرض است که باید علیه همۀ این نابرابری ها و نابسامانی ها قیام کرده تا نظم و دسپلین جامعه ازهم نپاشیده دستخوش هوا وهوس افراد و اشخاص خودغرض، جنایتکار اوباش نشده زندگی اسلامی افراد ساکن درکشور صدمه […]

وقتیکه در یک جامعه اسلامی بی عدالتی و ظلم، تجاوز و فحشا رونما گردد بالای افراد آن کشور فرض است که باید علیه همۀ این نابرابری ها و نابسامانی ها قیام کرده تا نظم و دسپلین جامعه ازهم نپاشیده دستخوش هوا وهوس افراد و اشخاص خودغرض، جنایتکار اوباش نشده زندگی اسلامی افراد ساکن درکشور صدمه پذیرنشود از اینرو یگانه راه علاج این همه جراثیم ضد اسلامی همانا جهاد و پیکار بوده تا خیانت و جنایت، فساد و بی انصافی از بین رفته جای آنرا نظام صادق اسلامی گرفته و تحت قیادت آن عزت، آبرو و حیثیت انسانی هرشخص محفوظ بوده زندگی را با آسایش تمام تحت لوای اسلام عزیز سپری نماید.

و به خاطر این ارمان مقدس باید مردم کشور عزیزما آمادۀ قربانی و فداکاری شده و طبق اصول وموازین اسلامی وظیفه ایمانی و وجدانی خویش را در برابر وطن به انجام برسانند و اگر اندک ترین انحراف ازمسیر اصلی صورت گیرد اهداف اصلی و غایه جهاد صدمه دیده حقانیت، عظمت وقدسیت این روند زیرسوال رفته برعکس بجای اینکه بر زخمهای ملت مرهم گذاشته شود بالای آن نمک پاشیده افراد واشخاص مغرض جاسوس ونوکربیگانه که انتظار همچو روزی را می کشند ازاین حالت به نفع خویش سوء استفاده می نمایند.

آنچه بتوانند به خاطر بدنام ساختن مجاهدین انجام میدهند دراین صورت سیر تکامل جهاد به مقصد نرسیده ضربه شدید به پیکر این مبارزه برحق وارد میشود.

این وقتیست که استعمارگران خون آشام و درنده خوی با همیاری اجیران داخلی خویش یکجا شده کشور را تحت ضربات کوبنده خویش قرارداده تا زمینه اشغال کشور برای شان مساعد و مهیا شود و در آنوقت دیگر هیچ نوع خوشبختی وآسایش را انتظار نخواهد داشت چنانچه درین مدت اضافه از سیزده سالیکه ازاشغال کشورعزیز ماسپری گردیده همه ملت مظلوم ومسلمان ما شاهد جنایات نابخشودنی این لاش خواران بی عاطفه و متجاوزین تاریخ بوده اند که از هیچ نوع ظلم و تعدی و جنایت بالای افراد متدین ، علما و صلحاء ساکن در کشور دریغ نکرده اند.

اگر عظمت وقدسیت جهاد برحق این ملت خداپرست وشهید پرور حفظ می گردید و انسانهای جبون وبی خاصیت افتخارات آنرا درپای استعمار گران بی فرهنگ نمی ریخت بدون شک که امروز ما صاحب کشور وصاحب نظامی می بودیم که به خاطرآوردن آن اضافه ازملیونها شهید و به ملیونها مهاجرت های اجباری آنرا متحمل شده که خونهای خویش را ریخته و تکالیف زیادی را بخاطر آن متقبل شده اند.

و اهداف والای که در جهاد نهفته بود برآورده شده همه اقوام ساکن درکشور مانند یک اعضای لامتجزا مانند برادر و خواهر در داخل مملکت خویش زندگی را با آرامش تمام سپری نموده با حفظ حقوق حقه هر شخص صاحب جامعه اسلامی مرفه وآرام میگردیم.

پس کفار همیشه تجاوزگر وظالم بوده که در برابر تجاوز و ظلم آنها، سکوت و یا تسلیم شدن هردوگناهی است بزرگ و نابخشودنی و انسانی که با زیور ایمان به خدا آراسته بوده باشد هیچگاهی باید مظلوم واقع نشود و در برابر ظالم و متجاوز باید بانیرو و قوت معنوی که دارد قدعلم کرده ومساعی بخرچ بدهد تا قانون عدل وانصاف که همانا دین برگزیده خدا است جایگزین آن شده و در جهت برآورده شدن این مقصد عالی باید آماده هرنوع از خودگذری و قربانی شود.

ایستادگی و مقاومت مجاهدین آزادی خواه در برابر متجاوزین خون خوار و وحشی ازناموس آفرینش وفطرت کلی ریدئولوژیکی ایشان بوده که نیرو وقدرت طاغوتی وشیطانی نمیتواند این فطرت راکه دررگ وخون ایشان عجین گردیده نیست ونابود نماید، و آنرا متزلزل و بی اراده کرد.

پس هرقدرت که درین پیکار ومبارزه ازجانب دشمنان سوگند خورده اسلام، ظلم و جنایت صورت می گیرد موفقیت و کامیابی را برای رهروان حقیقی نزدیک ترمی سازد.

بگذارید این مدافعان کاذب حقوق بشر واین درندگان لجام گسیخته صحرائی هر روزی که سپری می شود روی ایشان سیاه و تاریک گردیده و چهره عوام فریبانه و ضدبشر این دشمنان بی عاطفه بشریت برملا شود و ان شاء الله این جهاد و مبارزه در برابر طاغوتیان و فراعنه زمان تا تحقق کلی ارمان شهداء و حاکمیت نطام الهی درجبهه داخلی وخارجی ادامه داشته و مجاهدین اصیل و قهرمان دوران سازکشور عزیز ما در مسائل و موضاعات عام حکومت بکلی دخالت داشته که به یقین کامل هرنظامی که بدون موجودیت ایشان بمیان بیاید متزلزل و ناکام بوده و بدون شک که با بازوان پرتوان وایمان محکم و استوار سیر جهاد را علیه متجاوزین شرقی وغربی در چرخش آورده اند.

ان شاء الله در نتیجه این همه قربانی ها، کامیابی ازمجاهدین بوده و به این مقصد و مرام عالی اسلامی که دارند بدون معامله ومعامله گری تا آزادی کشور عزیز وشهید پرور ازتحت تسلط و یوغ استعمارگران صلیبی و متحدین جلاد ایشان رزمیده وسرتسلیم را در برابر این همه رشادت و پایمردی که دارند به صلیبی ها ومتحدین آن خم نخواهند کرد.

————

برگرفته از مجله حقیقت شمارۀ هشتم