جنایات جنگی (آپریل)

بتاریخ اول ماه آپریل سال 2021 میلادی عساکر پوسته یک برزگر را که از زمین اش بسوی خانه می رفت در نزدیکی قریه نورک مربوط قلات مرکز ولایت زابل به شهادت رساندند. بتاریخ 1آپریل عساکر داخلی یک فرد ملکی بنام فضل الرحمن که لال بود را در ساحه رهین مربوط ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان به […]

بتاریخ اول ماه آپریل سال 2021 میلادی عساکر پوسته یک برزگر را که از زمین اش بسوی خانه می رفت در نزدیکی قریه نورک مربوط قلات مرکز ولایت زابل به شهادت رساندند.

بتاریخ 1آپریل عساکر داخلی یک فرد ملکی بنام فضل الرحمن که لال بود را در ساحه رهین مربوط ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان به شهادت رساندند.

بتاریخ 1 آپریل عساکر داخلی یک فرد ملکی را در ساحه نری مربوط ولسوالی سرحوشه ولایت پکتیا به شهادت رساندند.

بتاریخ 2 آپریل در حملات توپخانه یی عساکر داخلی 5 تن از باشندگان ملکی در منطقه سنگ لو مربوط ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس شهید و زخمی شدند.

بتاریخ 2 آپریل در فیر و انداخت توپ دیسی نیروهای حکومتی 11 تن از باشندگان ملکی بشمول زنان و کودکان در ساحه کوتالی مربوط ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان به شهادت رسیدند.

بتاریخ 2 آپریل عساکر کمپاین یک فرد ملکی را در ساحه سرو اوبو، قریه ورغه مربوط مرکز ولایت خوست به شهادت رساندند.

بتاریخ 2 آپریل عساکر قطعه صفر دو در جریان چاپه بر منطقه گوچ ولسوالی کامه ولایت ننگرهار 2 فرد ملکی را شهید و 4 تن دیگر را زخمی کردند.

بتاریخ 2 آپریل عساکر حکومتی در جریان چاپه بر منطقه گرداب نوآباد در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان دروازه های خانه ها را شکسته و مردم را شکنجه و لت و کوب نمودند. همچنین وسایط نقلیه مردم را نیز حریق کرده و یک فرد ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ 3 آپریل عساکر داخلی یک کودک را در ساحه کمپ ولسوالی مارجه ولایت هلمند شهید کردند.

بتاریخ 4 آپریل در فیر عساکر داخلی در بازار ولسوالی قیصار ولایت فاریاب یک فرد ملکی شهید و یکتن دیگر زخمی شد.

بتاریخ 4 آپریل در انداخت هاوان عساکر داخلی که ساحات مسکونی در منطقه سری میدان ولسوالی زیروک ولایت پکتیکا اصابت کرد، یک کودک شهید گردید.

بتاریخ 4 آپریل عساکر کمپاین یک مسافر را در مسجد قریه لندروی ولسوالی علی شیر ولایت خوست به شهادت رساندند.

بتاریخ 5 آپریل در فیر عساکر داخلی یک زن شهید و یک زن دیگر در ساحه برخانه مربوط فیروزکوه مرکز ولایت غور به شهادت رسیدند.

بتاریخ 5 آپریل در انداخت هاوان عساکر حکومتی که بر ساحات مسکونی در منطقه ملنگاب ولسوالی بهارک ولایت بدخشان 2 فرد ملکی شهید و یک کودک زخمی شد.

بتاریخ 5 آپریل هیلی کوپترهای حکومتی یک مراسم جنازه در ساحه بخت آباد ولسوالی شیندند ولایت هرات را بمباران کردند که در نتیجه 2 تن از باشندگان قریه شهید  شمار زیادی زخمی شدند.

بتاریخ 6 آپریل در بمباران و حملات توپچی عساکر حکومتی بر ساحه گرنگل ولسوالی چپه دره ولایت کنر 11 تن از افراد ملکی منطقه شهید و زخمی شدند.

بتاریخ 7 آپریل عساکر کمپاین یک فرد ملکی بنام محمدانور را از سرک عمومی در ساحه تورو اوبو منطقه لکنو مربوط مرکز ولایت خوست از موتر پیاده کرده و بعدا به شهادت رساندند.

بتاریخ 7 آپریل در فیر هاوان عساکر داخلی بر ولسوالی نهرین ولایت بغلان، دواخانۀ داکتر جلیل تخریب شد.

بتاریخ 7 آپریل در بمباردمان طیارات حکومتی بر ساحه سخن سفلی ولسوالی تیوره ولایت غور 4 زن و کودک زخمی شدند و شماری از خانه های مردم تخریب گردید.

بتاریخ 8 آپریل طیارات حکومتی 4 از شاگردان متعلمین که از مکتب به خانه هایشان می رفتند را در ساحه ماشین بازار در منطقه کرتو مربوط ولسوالی ارغنداب ولایت زابل بمباران کردند که در نتیجه 4 تن از شاگردان مکتب شهید و 20 باب دوکان در ساحه تخریب گردید.

بتاریخ 8 آپریل عساکر کمپاین در جریان چاپه یک فرد ملکی را در قریه حسن زوی ولسوالی اسماعیل خیل ولایت خوست به شهادت رساندند.

بتاریخ 9 آپریل در حمله درون (طیاره بی پیلوت) یک مسجد در قریه چهارشنغگوی ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان شهید و 3 باب دوکان تخریب گردید.

بتاریخ 9 آپریل در انداخت های توپچی نیروهای حکومتی دو چوپان در مربوطات ژونیه ولسوال دوآب ولایت نورستان شهید شدند.

بتاریخ 9 آپریل در حمله هوایی حکومتی یک فرد ملکی در ساحه بودنه قلعه ولسوالی شولگر ولایت بلخ به شهادت رسیدند.

بتاریخ 10 آپریل در بمباردمان طیارات حکومتی بر ساحه مهاجر بازار بین گرشک و شوراب ولایت هلمند 10 فرد ملکی زخمی و 3 تن شهید شدند.

بتاریخ 10 آپریل عساکر حکومتی مهتمم مدرسه درالعلوم قریشی در ساحه لب جر قریش ولسوالی جواجه دوکوه ولایت جوزجان را زخمی کردند.

بتاریخ 11 آپریل عساکر حکومتی 3 فرد ملکی را در ساحه زکه ولسوالی سیدآباد ولایت سرپل شهید و 7 تن دیگر را زخمی کردند. همچنین وسایط نقلیه، حیوانات و اجناس قیمتی را نیز با خود بردند و بشمول مسجد شماری از خانه های مردم را تخریب کردند.

بتاریخ 11 آپریل طیارات حکومتی ساحات ملکی در منطقه سنگ توده ولسوالی الجهاد ولایت سرپل را بمباردمان کردند که در نتیجه 2 فرد ملکی شهید شدند.

بتاریخ 11 آپریل عساکر داخلی یک فرد ملکی را در ساحه چهارقلعه منطقه افغانیه دره در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا زمینش را آبیاری می کرد، به شهادت رساندند.

بتاریخ 12 آپریل عساکر حکومتی 3 فرد ملکی را در ساحه سدمیش ولسوالی شولگره ولایت بلخ شهید کرده و وسایط نقلیه مردم ملکی را آتش زدند.

بتاریخ 12 آپریل عساکر حکومتی در ساحه نری مانده بین گرشک و شوراب ولایت هلمند 3 برزگر را شهید و زخمی کردند.

بتاریخ 12 آپریل عساکر داخلی یک کودک خردسال را در ساحه سرخ کوتل ولسوالی پلخمری ولایت بغلان  به شهادت رساندند.

بتاریخ 13 آپریل عساکر کمپاین بر قریه قلعه قاضی در ولسوالی سرحوشه ولایت پکتیکا چاپه زدند که در جریان تلاشی دروازه های خانه ها را با بمب منفجر نموده و یک دواخانه را آتش زدند. همچنین اموال قیمتی و پول نقد را از خانه های مردم غارت کرده و 3 فرد ملکی را به شهادت رساندند.

بتارخ 13 آپریل عساکر حکومتی ملا امام مسجد قریه دهن آب سپینگل در منطقه نوآباد مربوط مرکز ولایت بدخشان را به شهادت رساندند.

بتاریخ 13 آپریل عساکر داخلی یک فرد ملکی (حافظ محمدیونس ولد معلم محمد رقیب) را در مربوطات مرکز ولسوالی ناوه ولایت هلمند به شهادت رساندند.

بتاریخ 13 آپریل عساکر داخلی یک دریور موتر را بخاطر ندادن پول به عساکر شاهراه در ساحه سیدان ولسوالی گرشک ولایت هلمند به شهادت رساندند.

بتاریخ 13 آپریل در بمباردمان طیارات حکومتی بر ساحات دوسره و مکتب بالادور منطقۀ سرخ کوتل ولسوالی پلخمری ولایت بغلان 3 فرد ملکی شهید و زخمی شده و زیان های سنگین مالی به مردم وارد گردید.

بتاریخ 14 آپریل طیارات حکومتی یک مسجد را در ساحه حسن خیل ولسوالی بلخ ولایت بلخ مورد حمله قرار دادند که در نتیجه مسجد شهید و در خانه همجورا یک زن و یک مردم نیز شهید شدند.

بتاریخ 17 آپریل اربکی های سنگوری یک کودک خردسال را در بازار ولسوالی غوریان ولایت هرات به شهادت رساندند.

بتاریخ 18 آپریل در حمله هاوان عساکر داخلی یک  زن در ساحه کمپ ولسوالی مارجه ولایت هلمند به شهادت رسید.

بتاریخ 18 آپریل در انداخت های توپ دیسی عساکر داخلی بر منطقه بوس تیپه در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ یک کودک شهید و یک زن زخمی شد.

بتاریخ 19 آپریل در بمباران طیارات حکومتی بر ساحه ایسکی ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز یک زن شهید و یک مرد زخمی گردید. همچنین در بمباران مشابه در نزدیکی پل موترشویی در ولسوالی مذکور یک موی سفید شهید و خانه اش تخریب شد.

بتاریخ 19 آپریل اشغالگران یک محبس طالبان را در قریه کنجک ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند توسط طیاره درون مورد حمله قرار دادند که در نتیجه 6 زندانی جنایی و حقوقی به شهادت رسیده و یک زندانی دیگر زخمی شد. پس از حمله درون (طیاره بی پیلوت) عساکر کماندوی داخلی بر زندان مذکور چاپه زدند و 28 زندانی جنایی و حقوقی را اسیر کرده، با خود بردند.

بتاریخ 20 آپریل عساکر داخلی یک فرد ملکی را در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان به شهادت رساندند.

بتاریخ 20 آپریل عساکر حکومتی قریه آرزو در منطقه نوآباد مربوط مرکز ولایت غزنی بمباران کردند که در نتجیه 2 فرد ملکی شهید و یکتن دیگر زخمی شد.

بتاریخ 20 آپریل اربکی ها بر خانه های مردم ملکی در ساحات آسفه سنگ و جری سرخ ولسوالی الله یار ولایت غور یورش بردند که در جریان اشغال خانه ها یک کودک را شهید و یکتن دیگر را زخمی و دو کودک را بزور با خود بردند. اربکی ها علاوه بر شکنجه و آزار و اذیت مردم، زیان های سنگین مالی نیز وارد کرده و وسایط نقلیه و بیش از 130 خانه و دوکان های باشندگان منطقه را آتش زده، حریق کردند.

بتاریخ 20 آپریل عساکر داخلی یک فرد ملکی (ارباب سیداحمد طاهری ولد حاجی عبدالمجید طاهری) را از خانه اش در ولسوالی غوریان ولایت هرات بزور برده و بعدا او را با چاقو به قتل رسانده و جسدش را تکه تکه کرده بودند.

بتاریخ 21 آپریل عساکر حکومتی بر کارگران سرک سازی در منطقه منار ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز چاپه زدند، 4 کارگر را شهید و زخمی کرده و وسایل سرک سازی را آتش زدند. عساکر همچنین 6 تن از انجینران و کارگران را دستگیر و با خود بردند.

بتاریخ 21 آپریل عساکر داخلی یک فرد ملکی را در ساحه قبائل در منطقه باوری مربوط مرکز ولایت زابل شهید کردند.

بتاریخ 22 آپریل اربکی ها 2 فرد ملکی را در قریه جگ کوتکی ولسوالی زازی اریوب ولایت پکتیا به شهادت رساندند.

بتاریخ 22 آپریل در فیر هاوان عساکر حکومتی بر ساحات وزگر، خنجرخیل و صادقان ولسوالی آله سای ولایت کاپیسا یک کودک خردسال شهید و 2 تن دیگر بشمول یک زن زخمی شدند.

بتاریخ 23 آپریل اشغالگران یک عراده موتر ملکی را در ساحه بابوس مربوط مرکز ولایت لوگر هدف حمله قرار دادند که در نتیجه دریور موتر و یک کودک خردسال به شهادت رسیدند.

بتاریخ 23 آپریل عساکر داخلی بر ساحات پشکری و شاتور ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا چاپه زدند که در جریان آن یک کودک و یک بزرگسال ملکی را به شهادت رساندند.

بتاریخ 24 آپریل در حملات توپچی عساکر حکومتی بر قریه اوتری ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ 3 کودک شهید و 5 تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 24 آپریل در نتیجه فیر هاوان عساکر داخلی که بر قریه خوگیانی ولسوالی ارغستان ولایت قندهار اصابت کرد، یک فرد ملکی شهید و یکتن دیگر زخمی گردید.

بتاریخ 25 آپریل عساکر داخلی بر خانه های مردم ملکی در منطقه خاشاه ولسوالی خوگیانی ولایت غزنی توپ های دیسی فیر کردند که در نتیجه یک دختر خردسال شهید و 4 تن بشمول یک زن و 3 کودک زخمی شدند.

بتاریخ 25 آپریل نیروهای حکومتی مردم ملکی را که مشغول کشت در زمین هایشان در قریه زرولنگ ولایت جلریز ولایت میدان وردگ بودند، بمباران کرد که در نتیجه 7 تن از هموطنان ملکی به شهادت رسیدند.

بتاریخ 26 آپریل طیارات حکومتی یک مدرسه در منطقه یخن علیای ولسوالی تیوره ولایت غور بمباران کردند که در نتیجه مدرسه تخریب گردید، در مورد تلفات جانی معلومات ارسال نشده است.

بتاریخ 26 آپریل در فیر هاوان عساکر داخلی بر قریه پیتاو ولسوالی مرور ولایت کنر یک دختر خردسال به شهادت رسید.

بتاریخ 26 آپریل عساکر داخلی در ساحه خمیرخواران ولسوالی نمک آب ولایت تخار فیرهای هوایی کردند که منجر به شهادت یک کودک گردید.

بتاریخ 26 آپریل در فیرهای توپچی نیروهای حکومتی بر ساحات بیش بلا، سرآسیاب و بازار ولسوالی قیصار ولایت فاریاب2 تن از باشندگان ملکی منطقه شهید و 3 تن دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 26 آپریل عساکر داخلی یک متعلم مدرسه را در قریه چرچرک ولسوالی بگرامی ولایت پروان به شهادت رساندند.

بتاریخ 27 آپریل عبدالرزاق قومندان اربکی ها یک فرد ملکی بنام محمد نسیم را در ساحه دهمزنگ ولسوالی گرشک ولایت هلمند به شهادت رساند.

بتاریخ 27 آپریل اربکی ها یک فرد ملکی را در منطقه کرسوی ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار به شهادت رساندند.

بتاریخ 28 آپریل طیارات حکومتی ساحات سریانو در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ را بمباران کردند که در نتیجه یک دختر خردسال شهید و دو کودک دیگر زخمی شدند.

بتاریخ 29 آپریل در فیر هاوان  عساکر حکومتی بر ساحه خاری در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند 4 فرد ملکی شهید و زخمی شدند.

بتاریخ 29 در فیر و انداخت هاوان از سوی عساکر داخلی بر منطقه سری قلعه ولسوالی ناوه ولایت هلمند 5 کودک و یک زن زخمی شدند.

بتاریخ 29 آپریل در حملات توپچی عساکر حکومتی بر منطقه سپینه قلعه در ولسوالی بادپش ولایت لغمان 10 تن از باشندگان ملکی منطقه زخمی شده و یکتن شهید گردید.

بتاریخ 29 آپریل عساکر حکومتی در هنگام فرار از قریه علیشنگ در مرکز ولایت لغمان 2 فرد ملکی را به شهادت رسانده و زیر تانگ کردند.

بتاریخ 30 آپریل اربکی ها 5 تن از باشندگان ملکی منطقه ترکمن قدوغ مربوط مرکز ولایت جوزجان را به شهادت رساندند.

ماخذ:{ رادیوی بی بی سی، آزادی = آژانس اسلامی افغان، پژواک = ویب سایت های تول افغان، لروبر و نن تکی آسیا}