با کشتن علما و فرهنگیان، راه به‌جایی نمی‌برید!

محمد داود مهاجر با وحشت‌آفرینی در میان مردم و قتل کودکان و زنان، نمی‌توانید ارادهٔ این ملت را بر «اخراج اشغالگران و اقامهٔ نظام اسلامی» تغییر بدهید! با براه‌انداختن قتل‌های زنجیره‌ای، حذف چهره‌های مهم، بانفوذ و مردم‌دار، و ایجاد ارگان‌های وحشت‌افکن، نمی‌توانید سرنوشت خود را عوض کنید! سرنوشت شما، شکست است. سرنوشت شما از اول […]

محمد داود مهاجر

با وحشت‌آفرینی در میان مردم و قتل کودکان و زنان، نمی‌توانید ارادهٔ این ملت را بر «اخراج اشغالگران و اقامهٔ نظام اسلامی» تغییر بدهید!
با براه‌انداختن قتل‌های زنجیره‌ای، حذف چهره‌های مهم، بانفوذ و مردم‌دار، و ایجاد ارگان‌های وحشت‌افکن، نمی‌توانید سرنوشت خود را عوض کنید! سرنوشت شما، شکست است.
سرنوشت شما از اول معلوم بود. ضرب المثلی مشهور است: «ریشهٔ بیداد بر خاکستر است». آری، شما از روز اول ریشه نداشتید و فقط با اِعمال زور و ستم توانستید چند صباحی نفس بکشید و همکنون نیز نفس‌های اخیرتان درحال کشیدن است!
ظلم پایه ندارد و روزی نه‌روزی، سرنگون خواهد شد. حالا که به حذف چهره‌های شاخص دینی، سیاسی، فرهنگی و بانفوذ، از میان مردمان بی‌گناه، دست‌های پلید خود را دراز نموده‌اید، پس زود است که گلیم اندکی که برای‌تان باقی مانده است، برچیده شود و بیرق عدل و امنیتِ سراسری، در کشور عزیزمان افغانستان به اهتزاز درآید و شما چهره‌های ناپاک را به محکمهٔ اسلامی جهت اجرای عدالت بسپاریم.
ادارهٔ کابل با ایجاد ارگانی مخفی در ادارهٔ چهلّمش -چنانچه محترم مجاهد صاحب در مصاحبه‌اش متذکر شده بود- دست به جنایات بزرگی زده است. شما اگر با دقت به حوادث اخیر توجه داشته باشید، بیشترین این جنایات در کابل و حوالی آن صورت گرفته است!
آنها دقیقا چه هدفی را دنبال می‌کنند؟
اگر کمی در اهداف و نوع عملیات‌های شان توجه داشته باشیم، چند چیز در نظر برجسته می‌گردد: یکی از اهدافی که این جنایت‌پیشه‌گان با براه‌انداختن قتل‌های زنجیره‌ای در پیش دارند، ایجاد رعب و وحشت درمیان حامیان امارت اسلامی در ایدئولوژی و نظر است. هدف دوّم‌شان حذف چنین اشخاص از میان جامعه است؛ به‌گمان اینکه امارت اسلامی را در میان مردم ضعیف بسازند؛ مگر، کور خوانده‌اند و حقیقت را درک نکرده‌اند؛ زیرا درحقیقت با حذف علما، تیشه به ریشهٔ خود می‌زنند و نه دیگران.
از اهداف شوم دیگر این ددمنشان، کاربرد ناروای تبلیغاتی و سیاسی علیه مجاهدان امارت اسلامی و یک‌نوع بوق تبلیغاتی علیه آنهاست تا چهرهٔ پاک و منزه این حرکت اسلامی را با اعمال ننگین خود سیاه و خراب نشان دهند و به‌همین خاطر است که به ایجاد ارگانی مخفی در ادارهٔ چهلمِ کابل روی‌آورده‌اند؛ چیزی که کمونیستان در زمان حاکمیت خود جهت قلع و قمع مخالفان دینی و سیاسی خود فعالش نموده بودند.
یکی دیگر از اهداف شان، معطوف کردن اذهان کشورهای خارجی به نرفتن از افغانستان و دوام اشغال است. آنان با کشتن مردم در کوچه و بازار و مدرسه -اهدافی بسیار ساده و آسان- می‌خواهند تا اسباب اشغال را فراهم بسازند.
اما همانگونه که نقشه‌های نامیمون کمونیست‌ها راه به جایی نبرد، این شرذمه از خائنان نیز مطمئن باشند که مکرهای شبانه‌روزشان، راه به‌جایی نخواهد برد و روزی نه خیلی دیر، به محکمهٔ عدالت پاسخ‌گو خواهند بود.