افغانستان در ماه می ۲۰۲۱ میلادی

احمد فارسی ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتر بخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد. ——————————– در ماه می سال ۲۰۲۱ عملیات […]

احمد فارسی

ملاحظه: این نوشتار شامل رویدادهایی است که دشمن به آن اعتراف کرده است ولازم به اشاره می دانیم که رویدادهای موثق دیگر را با ذکر معلومات بیشتر بخصوص دربارهء آمار تلفات و خسارات دشمن داخلی و خارجی میتوان در سایت رسمی امارت اسلامی افغانستان مطالعه کرد.

——————————–

در ماه می سال ۲۰۲۱ عملیات مجاهدین بر نیروهای اجیر افزایش یافت که طی آن پایگاه ها و مناطق زیادی در تصرف مجاهدین در آمد. عساکر اجیر نیز با درک حقیقت و نزدیک شدن فتح به صف مجاهدین می پیوندند. از سوی دیگر، تلفات در صف دشمن نیز در حال افزایش بوده است. از سوی دیگر، نا امنی ها در مناطق تحت تسلط ادارهء اجیر کابل به جایی رسیده است که کاسهء صبر مردم لبریز گردیده است.  تفاصیل اینهمه را همراه با جریانات مهم دیگر را می توان تحت عناوین ذیل میتوان مطالعه کرد:

تلفات و خسارات اجیران داخلی:

صدها تن از افراد و عساکر و پولیس ادارهء اجیر بشمول کماندوهای آنان در جریان جنگ های اخیر جان های خودرا از دست داده اند. این ماه نسبت به هر ماه دیگر در جریان این سال شاهد کشتار عساکر و پولیس اجیر بود.

بگونهء مثال به روز یکشنبه ۲ ماه می، پیرم قل قوماندان مشهور جنبش دوستم و یکی از ظالم ترین قوماندان های شمال در ولایت تخار کشته شد و روز چهارشنبه ۵ می شاهد کشته شدن قوماندان امنیهء ولسوالی سرحوضهء ولایت پکتیکا نیز بود. به روز یکشنبه ۹ می رئیس اقتصاد ولایت لوگر کشته شد.

به روز دوشنبه ۱۰ می یک هلیکاپتر دشمن در ولسوالی ارغستان ولایت کندهار سرنگون گردید که در اثر آن تمامی سرنشینان آن کشته شدند. به روز پنجشنبه ۲۰ می رئیس کندک عملیاتی در ولایت زابل و به روز شنبه ۲۲ می یک قوماندان گلم جم در ولسوالی آقچهء ولایت جوزجان کشته شد.

این رویدادها مشت نمونهء خروار است اما آمار دقیق تلفات در صف دشمن در دست نیست.

 پیوستن به صف مجاهدین:

بر اساس اعتراف مصادر دشمن اشغالگر، ماه گذشته نسبت به هر وقت دیگر تعداد زیادی از افراد وابسته به ادارهء اجیر کابل به صف مجاهدین پیوسته اند. در تأکید این خبر به روز دوشنبه ۲۴ می امارت اسلامی نیز از پیوستن ۱۱۰۰ تن از نیروهای دشمن در مناطق مختلف کشور در جریان ماه گذشته به مجاهدین خبر داد.

از سوی دیگر، به روز شنبه اول ماه می ۲۷ تن از عساکر اجیر در یکی از پایگاههای مرکز ولایت غزنی به مجاهدین پیوستند. به تعقیب آن به روز پنجشنبه ۲۰ ماه می ۱۵۰ تن ای نیروهای اجیر در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک با مجاهدین یکجا شدند. به فردای آن ۲۶ تن از عساکر اجیر در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز به مجاهدین تسلیم شدند. روز سه شنبه ۲۵ می نیز شاهد یکجا شدن ۵۰ تن از عساکر و پولیس اجیر ولایت کندز و بغلان با مجاهدین بود.

اعداد و شمار فوق فقط بگونهء مثال در اینجا ذکر شد و تفاصیل تسلیم شدگان را می توان در راپور ماهانه امارت اسلامی مطالعه کرد.

تلفات، آزار و اذیت ملکی:

دشمن اجیر همچو گذشته بی رحمانه مردم بیچاره را مورد هدف قرار داده و افراد ملکی اعم از زنان و اطفال را به شهادت می رساند. به همین سلسله به روز پنجشنبه ۶ می، شورای ولایتی ولایت هلمند نیز اعتراف کرد که افراد ملکی طی حملات هوایی ادارهء اجیر در این ولایت به شهادت رسیده اند. به روز شنبه ۸ می حد اقل ۳۳ تن از افراد ملکی طی حملات هوایی نیروهای اجیر در ولسوالی بالابلوک ولایت فراه به شهادت رسیده و یا زخمی شدند. در همین روز امارت اسلامی طی نشر اعلامیه یی از کشته شدن ۲۰۵ تن ملکی بشمول اطفال و زنان توسط ادارهء اجیر در جریان ماه مبارک رمضان خبر داد.

به روز سه شنبه ۱۸ می شفاخانه ملکی بغلان مرکزی مورد بمباردمان هوایی ادارهء اجیر کابل قرار گرفت که طی آن تعدادی از کارمندان و بیماران در این شفاخانه کشته و زخمی شدند. در همین روز یک باب مسجد و یک کلینک در ولایت فاریاب نیز توسط نیروهای اجیر تخریب گردیدند.

این رویدادها بگونهء مثال در اینجا ذکر گردید و تفاصیل تلفات ملکی را می توان در راپور ماهانهء امارت اسلامی مطالعه کرد.

  عملیات الفتح:

چنانچه در بالا ذکر شد عملیات مجاهدین در این ماه نسبت به هر ماه دیگر در این سال شدت یافت و بنابرین دشمن متحمل تلفات و خسارات قابل ملاحظه یی گردید که در اینجا به چند واقعهء آن اشاره صورت می گیرد:

روز اول ماه می شاهد یک انفجار قوی در پایگاه بگرام ولایت پروان بود که طی آن بیشتر از ۲۵ تن از عساکر اجیر کشته و زخمی شدند. به روز سه شنبه ۴ می مجاهدین از تصرف مناطق زیادی در ولایت هلمند خبر دادند. به فردای آن ولسوالی بورکهء ولایت بغلان بعد از حملات شدید مجاهدین فتح گردید. به روز پنجشنبه ۲۰ ماه می ولسوالی دولت شاه ولایت لغمان نیز به تصرف مجاهدین در آمد. به روز جمعه ۲۱ ماه می ولسوالی جلریز ولایت میدان ودرک نیز توسط مجاهدین فتح گردید.

به روز شنبه ۲۲ می یک قرارگاه مهم دشمن قریب منطقه گنجاون در ولایت لغمان سقوط کرد. به روز پنجشنبه ۲۷ می ۱۴ تن از کماندوهای اجیر در ولایت بلخ در جنگ رویارویی با مجاهدین کشته شدند. در همین روز ولسوالی کامه ولایت ننگرهار شاهد حملات شدید مجاهدین بود. به روز جمعه ۲۸ می ولسوالی واشیر ولایت هلمند بطور کامل توسط مجاهدین فتح گردید. روز دوشنبه ۳۱ می شاهد حملات شدید مجاهدین بر قوماندانی امنیهء بغلان مرکزی بود که طی آن دشمن متحمل تلفات و خسارات شدید گردید.

خروج اشغالگران:

به سلسله خروج نیروهای اشغالگر به روز یکشنبه ۲ ماه می، اشغالگران یکی از مهمترین پایگاههای خود بنام “انتونیک” در ولایت هلمند را تخلیه کردند. به تعقیب آن به روز جمعه ۲۸ می اشغالگران یک پایگاه دیگر نظامی را در شهر کابل تخلیه و به نیروهای اجیر تسلیم کردند. در خبر دیگری آمده است که تا دو هفتهء دیگر اشغالگران پایگاه بگرام بزرگترین پایگاه خود در افغانستان را تخلیه و به نیروهای اجیر تسلیم می کنند.

حقیقت دموکراسی و آزادی بیان:

در جریان بیست سال ادارهء اجیر کابل که ادعای دموکراسی و آزادی بیان نموده است تعداد زیادی از افرادی را که با استفاده از این شعار خواسته اند واقعیت ها را برملا کنند گرفتار، زندانی و حتی به قتل رسانیده است اما به روز چهارشنبه ۵ می رئیس ادارهء امنیت ملی ادارهء اجیر کابل صراحتا اعلان داشت که هر شخصیت سیاسی و یا رسانه که به نفع مخالفین دولت سخن بگوید با وی تعامل تروریست صورت میگیرد.