اشتراک افغانستان در نمایشگاه کومینگ کشور چین

‏در این نمایشگاه 40 شرکت تولیدی از افغانستان راه یافتند.

اشتراک افغانستان در نمایشگاه کومینگ کشور چین

مولوی قابل عابد، رئیس تدویر نمایشگاه‌های وزارت صنعت و تجارت می گویدکه هیئت رسمی امارت اسلامی و سکتورخصوصی افغانستان، در ششمین نمایشگاه کومینگ چین که تا بیش ازیک ماه دیگر، در چین برگزار می‌ شود، اشتراک و محصولات و تولیدات افغانستان در پنجاه وشش غرفه به نمایش گذاشته خواهد شد.

‏در این نمایشگاه ۴۰ شرکت تولیدی از افغانستان راه یافتند.