از پیش‌مرگ‌جنگ‌نظامی، تا مدافع دموکراسی! 

نویسنده: سائس سعیدی اجیران غرب در طول دو دهه اشغال افغانستان از هیچ نوع همکاری و همیاری اشغال‌گران برای شهید نمودن، بمباردمان کردن و چاپه‌زدن دریغ ننمودند.   در هر نوع وحشت و بربریت اشغال‌گران نقش راهنما و پیش‌مرگ‌ را ایفاء می‌نمودند. که به لطف و نصرت الهی بعد از ۲۰ سال تاریکی و ظلمت […]

نویسنده: سائس سعیدی

اجیران غرب در طول دو دهه اشغال افغانستان از هیچ نوع همکاری و همیاری اشغال‌گران برای شهید نمودن، بمباردمان کردن و چاپه‌زدن دریغ ننمودند.

 

در هر نوع وحشت و بربریت اشغال‌گران نقش راهنما و پیش‌مرگ‌ را ایفاء می‌نمودند.

که به لطف و نصرت الهی بعد از ۲۰ سال تاریکی و ظلمت تلاش و مجاهدت‌های این ملت نتیجه داد؛ تا اینکه پوزه دشمنان و ایادی مزدور‌شان به خاک مالیده شد، صبح روشنایی و نور “پیروزی امارت اسلامی -شکست آمریکا” به این ملت طلوع نمود.

 

بعد از آن روز آمریکا مزدور‌ها و پیش ‌مرگ‌های خود را به کشور‌های خارجی انتقال دادند.

تا مرحله دوم غلامیت و مزدوری را توسط این افراد مجهول الهویت به اجراء درآورند، که همانا جنگ‌فکری، تبلیغات رسانه‌ای،‌ اِغوا افکارِ ملت مسلمان نسبت به امارت اسلامی و درس تفرقه و اختلاف میان ملت می‌باشد.

برای رسیدن به این هدف شوم گاهی زبان فارسی و پشتون، گاهی شمال و جنوب و بعض وقت طرز حکومت داری اسلامی را بهانه برای تاختن به امارت اسلامی قرار می‌دهد.

 

شب‌ و روز با تمام امکانات دست‌داشته شان به هر نوع ترفندی برای رسیدن به این تفکر اَوارین و قله منحوس چنگ می‌زند.

 

اما آنچه می‌طلبد، تا بیشتر از پیش سپاسگزار و شاکر ذات منان باشیم این است، که ملت افغان به بلوغ سیاسی و تفهیم علوم دینی و اسلامی رسیده است.

تفکیک دشمن از دوست و آن کسی را که با پوستین میش اما با قلب گرگ و درنده در جامعه وارد شده اند می‌کنند.

 

روی چنین دشمنان مکار با اعمال شنیع که در مدت بیست سال مرتکب شده بودند سیاه شده است؛

اما با چنین اعمال خباثت‌گونه و ذلت بار بیشتر از پیش در میان ملت، منحوس و بد جلوه داده می‌شود.

 

کسانی که خوی غلامیت در سرشت‌شان نهفته و با رگ‌ و خون‌شان عجین شده هیچ ‌وقت آن‌ را نمی‌تواند ترک نماید.

شاید در مسیر راه شیوه رسیدن‌ به هدف برای‌اش به خطر مواجه شود؛  اما برای دست یافتن به آن هدف مسیر را تغییر می‌دهد، تا به هدف خود برسد.

 

امروز سرنوشت پیش‌مرگ‌های آمریکا حکایت از چنین حالتِ دارد بعد از شکست در افغانستان و قطع بردگی نظامی و فیزیکی، حال شاهد تغییر مسیر برای رسیدن به هدفِ بردگی جنگ‌فکری و مجازی هستیم.

 

به مدت بیست سال اشغال در میادین جنگ نظامی به خدمت دشمنان این ملت بودند؛ اما امروز در میادین جنگ‌فکری و فضای مجازی می‌کوشد تا نام پُرافتخار افغان‌ها را در قبال پول و دالر به دستور اربابان خود خشن و خطرناک جلوه دهد

و این را برای خود موفقیت و پیروزی جلوه دهد کلا و حاشا

در حقیقت این یک جفای نابخشودنی در حق ملت، اسلام و آینده‌گان این سرزمین است.

این جفا و مظالم را تاریخ در خود گنجانیده، برای آیندگان چهره منفور و خود فروخته اجیران به عنوان درس عبرت بازگو و تدریس خواهد شد.

 

حرف اخیر برای اجیران غرب این است،

که زندگی غلامی را رها کنید، از این بیشتر شرف و عزت‌تان را در قبال پول ناچیز به فروش نرسانید، از ملت عذرخواهی کنید، تا زندگی آرام و آزاد پسان غلامیت را تجربه کنید.