توصيه عالی‌قدر امير المؤمنين به مجاهدین در رابطه به فتوحات اخیر کشور

بسم الله الرحمن الرحیم فرمان شماره: ۳۰۱/ج ۶ـ ۷/۱۱/۱۴۴۲ ه‌ق به همه برادران مجاهد، افراد و مسئولین، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته! و بعد: موفقيت ونصرت الهی نصیب تان باد! اينکه به نصرت رب متعال فتوحات جريان دارد، زیاد متوجه بايد باشید تا مرتکب غرور، تکبر، عجب وخود بينی نشويد، در غنيمت خيانت نکنید وبا […]

بسم الله الرحمن الرحیم

فرمان شماره: ۳۰۱/ج ۶ـ ۷/۱۱/۱۴۴۲ ه‌ق

به همه برادران مجاهد، افراد و مسئولین، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!
و بعد: موفقيت ونصرت الهی نصیب تان باد!

اينکه به نصرت رب متعال فتوحات جريان دارد، زیاد متوجه بايد باشید تا مرتکب غرور، تکبر، عجب وخود بينی نشويد، در غنيمت خيانت نکنید وبا اشخاصیکه تسلیم می شوند برخورد واخلاق نیکو نموده باعث ظلم واذيت نگردید، پابند همه امور شرعي بوده عاجزی وتواضع نمائيد، با مردم عام رويه نیک نموده کسی را اذيت وآزار نه دهید، برای جلوگیری از تلفات ملکی سعی بیشتر ورزيده و از اوامر مسئولین خويش اطاعت نمائید.
برادران! اینکه مايان نصرت شريعت مطهره را می نمائيم، الله از نصرت خویش ما را مستفيد ميگرداند، عملی نمودن احکام شريعت بالای خود وديگران همین نصرت شریعت مطهره می باشد واگر مايان از اصول شرعي تخلف ورزیم همه دست آورد ها وپيروزی های ما به ناکامی مبدل خواهد گرديد، با عملی نمودن احکام شرعی التزام نموده و هېچگاه از ذکر و دعا غافل نشوید، زيرا که دعا در رابطه به پيروزی وثبات مجاهدين مؤثريت زياد دارد و خصوصاً دعای ذيل که در صحیح ابن ماجه در حديث مقدس ذکر گرديده است:
«اللهم إنّي أعوذ بك من الحَوْرِ بَعْد الكَوْرِ» [ رواه ابن ماجه]
مبارک پوري در تفسير اين دعا گفته است: (يعنی مايان پناه می جوئيم به الله متعال از فساد که بعد از اصلاح به میان آيد، تا اصلاح ما به فساد مبدل نگردد؛ واز نافرماني بعد اطاعت، تا اطاعت ما به نافرمانی مبدل نگردد واز نقصان که بعد کمال باشد تا کمال ما به نقصان مبدل نگردد واز ناکامی بعد پيروزی، تا پيروزی ما به محرومیت وناکامي مبدل نگردد). والسلام

دفتر رهبری امارت اسلامی