اعلامیه وزارت معارف در مورد ساختار جدید تشکیلاتی ریاست تربیه معلم و انکشاف مسلکی

بر بنیاد اسناد تعیینات در ریاست تربیه معلم و انکشاف مسلکی، هیچ کارمند ساختار تشکیلات قبلی تربیه معلم و اعضای نظارت تعلیمی از وظیفه خویش منفصل و یا سبکدوش نمی شوند.   وزارت معارف افغانستان با برمبنای نیازمندی ها در راستای فراهم سازی زمینه های بسط و توسعه مستمر مسلکی سازی کارمندان این وزارت و […]

بر بنیاد اسناد تعیینات در ریاست تربیه معلم و انکشاف مسلکی، هیچ کارمند ساختار تشکیلات قبلی تربیه معلم و اعضای نظارت تعلیمی از وظیفه خویش منفصل و یا سبکدوش نمی شوند.

 

وزارت معارف افغانستان با برمبنای نیازمندی ها در راستای فراهم سازی زمینه های بسط و توسعه مستمر مسلکی سازی کارمندان این وزارت و با توجه به اقتضای زمان از دو سال بدین سو اصلاحات را در ساختار تشکیلاتی وزارت معارف روی دست گرفته است که اخیرا طی اصلاحات تشکیلاتی ریاست های عمومی تربیه معلم، نظارت تعلیمی، مرکز ساینس، تحرک اجتماعی و آمریت سواد آموزی را تحت یک اداره واحد « ریاست تربیه معلم و انکشاف مسلکی» منسجم و ایجاد نمود.

اما قابل ذکر است که مرکز ساینس چون مسئولیت: ایجاد و تجهیز لابراتوار های درسی مکاتب، حمایت تکنالوژی تعلیمی، تحقیقات ساینسی، ثبت تجارب دروس ساینسی و تهیه مواد ممد درسی را به عهده داشته است بناء به همین ملحوظ در تشکیل ۱۴۰۲ دو باره احیاءگردید.

اداره جدید(ریاست تربیه معلم و انکشاف مسلکی) با ایجاد اصلاحات در لایحه وظایف، تجدید برنامه ها و پلان های جدید، قرار است تا به صورت دوامدار حمایت علمی و مسلکی را برای معلمین،سرمعلمین و مدیران ارائه نماید تا از یک سو کیفیت تعلیمی را ارتقاء بخشیده و از طرف دیگر یک نظام تعلیمی معیاری،شفاف، پاسخگو و نتیجه محور را در سراسر کشور نهادینه سازند.

وزارت معارف برای تحقق و تطبیق این برنامه، ساختار ذیل را به مقام عالی ریاست الوزراء پیشنهاد و بعد از منظوری آن مقام عالی، اینک به منصه اجراء قرار داد.

*-آمریت زون های تربیه معلم و انکشاف مسلکی:

موقعیت:

زون مرکزی ( زون تربیه معلم و انکشاف مسلکی سید جمال الدین افغان )، شاخه الف و ب آن که در ولایت های پروان و بامیان موقعیت دارد.

زون های: شمال بلخ و شمال شرق کندز، شرق ننگرهار، جنوب شرق پکتیا، جنوب کندهار، غرب هرات.

تعداد کارمندان در هر زون ۳۰ تن بر اساس دیپارتمنت های نصاب شمول.

 

*- تیم تربیه معلم و انکشاف مسلکی مراکز ولایات:

موقعیت: در مراکز ۲۶ ولایت کشور.

تعداد تشکیل ۱۵ تن کارمند به اساس رشته های نصاب شمول.

 

*- تیم های تربیه معلم و انکشاف مسلکی ولسوالی ها/ حوزه های تعلیمی.

موقعیت در اضافه از ۴۰۰ ولسوالی کشور و حوزه های تعلیمی.

تعداد تشکیل ۸ تن عضوء علمی بر اساس رشته های نصاب شمول.

 

*- روش تعیینات در آمریت زون ها، تیم های مراکز ولایات و ولسوالی ها/ حوزه های تعلیمی:

تعیینات اعضای علمی تربیه معلم و انکشاف مسلکی بر بنیاد اسناد تعیینات و در روشنایی قوانین نافذه صورت می گیرد که در این پروسه به استادان دارالمعلمین ها و اعضای نظارت تعلیمی ساختار قبلی واجد شرایط اولویت داده می شود.

قابل یاد دهانی است که: براساس رهنمود و هدایت رهبری وزارت معارف، هیچ کارمند قبلی تربیه معلم و اعضای نظارت تعلیمی از وظیفه خویش منفصل و یا سبکدوش نمی شوند و برای کارمندان اضافه بست، بست های مناسب در نظر گرفته شده است.