اعلامیه امارت اسلامی در مورد به دوش گرفتن ویزا از سوی امریکا برای تشویق افغان‌ها به فرار از کشور

به‌دوش گرفتن ویزا از سوی دولت امریکا برای تشویق کردن افغان‌های که آن‌ها را در دوران اشغال به‌حیث ترجمان و در دیگر بخش‌ها یاری داده اند، به ترک کشور؛ مداخله صریح در کشور ماست، که امارت اسلامی آن را تقبیح می‌نماید. ما از پیش اعلان نموده بودیم که پس از پایان اشغال امریکایی، به آن […]

به‌دوش گرفتن ویزا از سوی دولت امریکا برای تشویق کردن افغان‌های که آن‌ها را در دوران اشغال به‌حیث ترجمان و در دیگر بخش‌ها یاری داده اند، به ترک کشور؛ مداخله صریح در کشور ماست، که امارت اسلامی آن را تقبیح می‌نماید.
ما از پیش اعلان نموده بودیم که پس از پایان اشغال امریکایی، به آن ترجمانان امریکا و کارمندانی مشکل پیش نمی‌شود که در گذشته با امریکا همکار مانده اند.
آن‌ها می‌توانند با اطمینان در کشور خود زندگی کنند و هیچگونه تهدیدی به آن‌ها متوجه نیست.
به شمول امریکا، از کشورهای دیگر می‌خواهیم که باید از چنین موقف مداخله‌گرانه دست بگیرند.

امارت اسلامی افغانستان
۲۵/۱/۱۲/۱۴۴۲هـ ق
۱۳/۵/۱۴۰۰هـ ش ــ 2021/8/4م