دلو 18 1401

ازولایت هلمند خبر رسیده است که حوالی ساعت 11 بجه دیشب ، یک موتر زرهی دشمن درمنطقه قومندانی کهنه ازمربوطات بازار ولسوالی سنگین هدف بمب های دستی  مجاهدین قرار گرفته است .

دراین واقعه موتر زرهی دشمن تخریب گردیده وراکبین آن کشته وزخمی شده اند .

ازسوی دیگر که یک عسکر دشمن درعین وقت درمنطقه مذکور هدف سلاح دراگانوف قرار گرفته وجاجا کشته شده است .

2015/7/26

Related posts