دلو 13 1401

یک گزمه دشمن در سیدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بریک گزمه دشمن در منطقه اوتریو ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ حمله کردند.
حمله ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.
خبرمی افزاید، بعدا عساکردشمن بالای منطقه هاوان پرتاب نمودند که دراثران، یک طفل ویک تن ملکی در پیش مسجد قریه دندها زخمی شدند.

Related posts