دلو 12 1401

یک منطقۀ وسیع در غور فتح گردید و مردم ملکی به حمایت از مجاهدین دست به سلاح بردند

گذارش های رسیده از ولایت غور حاکی است که مجاهدین امارت اسلامی چند روز پیش ، در منطقۀ میان ولسوالی دولینه و شهرک، دست به عملیات گسترده زدند که در طی آن منطقۀ میان هردو ولسوالی که مشتمل بر 8 کیلومتر مربع است بطور کامل از وجود دشمن تصفیه و فتح گردید.

گذارش می افزاید که متنفذین قومی مناطق تیلک و خزه سنگ ولسوالی شهرک، 30 تن از جونان را مسلح نموده و به همکاری با مجاهدین گماشتند .

همچنین مردم منطقۀ جوی سبز ولسوالی دولینه، در طی یک گردهمایی بزرگ ، حمایت شان را از مجاهدین اعلان نموده و 20 تن از جوانان منطقه را با سلاح های شان به حمایت از مجاهدین گماشتند .

2015/8/28

Related posts