دلو 14 1401

یک تانگ در سیدآباد تخریب و2 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر اردوی اجیر درمنطقه لوره ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ حمله کدرند.

حمله ساعت 6 صبح امروز درمنطقه لوره بر عساکردشمن هنگامیی صورت گرفت که دراثران، 2 کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

خبرمی افزاید، ساعت 10  یکبار دیگر مورد حمله قرار گرفت ویکت انگ در پوسته دشمن تخریب گردید.

Related posts