دلو 14 1401

کنر: 7 پوسته دشمن در مروره مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی 7 پوسته دشمن را درمنطقه کارکندو ولسووالی مروره ولایت کنر مورد حمله قراردادند.

حمله ساعت 9 صبح دیروز صورت گرفت ومدت زیادی ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts