دلو 13 1401

کنر: یک گزمه دشمن در سرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک گزمه دشمن درمنطقه نواپاس ولسوالی سرکانو ولایت کنرحمله کردند.

حمله ساعت 2 بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید.

Related posts