دلو 13 1401

کنر: یک پوسته دشمن در نزدیک اسعدآباد مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در نزدیک اسعدآباد مرکزولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر امروز درمنطقه شگی صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts