دلو 13 1401

کنر: یک پوسته دشمن در ناری مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته پاتک ولسوالی ناری ولایت کنر حملهکردند.

حمله ساعت 6 عصر دیروزدرمنطقه سنگر بوشی صورت گرفت و به دشمن تلفات سنگین وارد گر دید.

Related posts