دلو 13 1401

کنر: یک پوسته دشمن در مانوگی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن درمنطقه کندگل ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 7 شام دیروز صورت گرفت که دراثران،به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts