دلو 12 1401

کنر: یک عسکر دشمن در مانوگی به قتل رسید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکردشمن در نزدیک بیس مناگی ولسوالی مانوگی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر دیروز بر گزمه پیاده صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته ومتباقی پای به فرار نهادند.

Related posts