دلو 13 1401

کنر: یکپ وسته دشمن در چوکی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته دشمن در ولسوالی چوکی ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر امروز بر پوسته سمسو صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts