دلو 09 1401

کنر: کاروان دشمن درسرکانو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات بهاری العزم، بر کاروان دشمن در منطقه ناوه ولسوالی سرکانو ولایت کنر حمله کردند.
حمله ساعت 9 بجه دیشب صورت گرفت، نبرد تا صبح ادامه یافت ، خبرمیگوید که عساکردشمن به نواپاس مناطق سرحدی انتقال داده میشدند که مورد حمله قرارگر فتند اما تلفات جانی دقیقا به دست نه امده است.

Related posts