دلو 12 1401

کنر: عساکر دشمن در دانگام مورد حمله قرار گرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته اردوی اجیر درنزدیک پوسته میر پاچا ولسوالی دانگام ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 5 عصر امروز صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم آن به دست نه امده است.

Related posts