دلو 12 1401

کنر: در نبرد غازی آباد، 2 عسکر مزدور کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر آنعده عساکر مزدور در ولسوالی غازی آباد حمله کردند که غرض عملیات بیرون شده بودند.

حمله ساعت 12ظهر امروز درمنطقه جلاله  وگتان انجام یافت، نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثران، 2 عسکر مزدور جابجا کشته شدند.

Related posts