دلو 13 1401

کنر: بیس دشمن در نرنگ مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بربیس دشمن درمنطقه شنه غوندی ولسوالی نرنگ ولایت کنر حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت، نبرد مدت 2 ساعت ادامه یافت که درثران، یک تانگ دشمن تخریب گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts