دلو 10 1401

کنر:مجاهدین تمامی راه های اکمالاتی ولسوالی غازی اباد را مسدود گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی تمامی راه های اکمالاتی ولسوالی غازی اباد را بروی دشمن مسدود ساختند.

واکنون عساکردشمن هیچگونه در راه های آن ولسوالی رفت وآمد نمی توانند ومجاهدین درنقاط مختلف راه های یاد شده وارد کمین هستند.

Related posts