دلو 12 1401

کاپیسا: 1 رینجر در کوه بند تخریب 3 عسکر دران کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکر امنیت ملی دشمن در ولسوالی کوه بند ولایت کاپیسا هنگام در منطقه ملنگ خیل حمله کردند که عساکردشمن غرض چاپه  بریک منزل   روانه آن منطقه بودند که در نتیجه ان، یک رینجر تخریب گردید و3 عسکر دران کشته شد

Related posts