دلو 13 1401

کابل: 2 قومندان با 5 عسکر در سروبی کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با عساکردشمن در منطقه قل جگدلک شاه عالم در ولسوالی سروبی وولایت کابل شدیدا درگیر شدند.

حمله ساعت 7 شام دیروز با عساکر دشمن که غرض عملیات آمده بودند، صورت گرفت،نبرد تا 9 صبح ادامه یافت که دراثران،2 عسکردشمن کشته شدند.

خبرمی افزاید، عساکردشمن ساعت 10 چاشت امروز بالای مجاهدین حمله کردند که بامقاومت شدید مواجه شدند که درنتیجه ان، عساکردشمن بعد از مجروح شدن 3 عسکر آنان پای به فرار نهادند.

درخبرآمده است که قومندان شکور وقومندان نصیر و3 عسکردشمن کشته شدند ومتباقی عساکردکاملا از منطقه فرار کردند.

Related posts