دلو 18 1401

کابل: دراثر انفجار بریک تانگ در خاکجبار، 6 عسکر کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یک تانگ زرهدار دشمن درمنطقه خورد کابل ولسوالی خاکجبار آن ولایت، شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 5 عصر دیروز صورت گرفت که دراثران، تانگ تخریب گردید و6 عسکر دران کشته وزخمی شدند.

Related posts