دلو 09 1401

کابل: ارگ مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر ارگ ریاست جمهوری درقلب شهر کابل 2 راکت پرتاب نمودند.

حمله راکتی ساعت 12 وسی دقیقه دیشب صورت گرفت ویک راکت به ارگ ودیگر آن به قومندانی ناتو اصابت نمود که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما رقم ان به دست نه امده است.

Related posts