دلو 12 1401

پیغام تسلیتی ازسوی خانوادهء مولوی رفیع الله مؤذن بمناسبت فوت عالیقدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) وتجدید بیعت با امیرالمؤمنین ملااخترمحمد منصور

وفات مرحوم امیرالمؤمنین  یک ضایعۀ بزرگ برای تمام امت مسلمه ، امارت اسلامی وملت متدین غیور جهادی افغان است .

خانوادهء مرحوم مولوی رفیع الله مؤذن خودرا دراین غم بزرگ  وجبران ناپذیر باخواندهء امیر المؤمنین وامارت اسلامی شریک میداند .

خانوادهء مرحوم مؤذن تعیین ملااختر محمد منصور بحیث امیر المؤمنین را یک عمل شرعی واسلامی میداند وبیعت خویش را با آن اعلان میکند .

خانوادهء مرحوم مؤذن افزود که عضو بلند رتبۀ ومسؤلین امارت اسلامی  باید سلسلهء تجدید بیعت را با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی  ملااختر محمد منصور به سرعت ادامه بدهند .

ازسوی خانوادهء مرحوم مولوی رفیع الله مؤذن

Related posts