دلو 12 1401

پکتیکا: گزمه وپوسته دشمن در سرحوضه مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم برپوسته وگزمه دشمن در ولسوالی سرحوضه ولایت پکتیکا حمله کردند

حمله ساعت 8 صبح امروز درمنطقه کوتنی صورت گرفت  که دراثران، 2 عسکرکشته و3 تن دیگر شدیدا زخمی شدند ویک میل کلاشنکوف را با 2 چانته نیز مجاهدین غنیمت گرفتند.

خبرمی افزاید، همزمان درمنطقه پرو نیز بریک پوسته اردوی اجیر حمله کردند که دراثران، به دشمن تلفات سنگین وارد گردید.

Related posts