دلو 12 1401

پکتیا:3 عسکر در پتان با مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، 3 عسکر در ولسوالی پتان ولایت پکتیا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.

عساکر یاد شده هریک سلامتی خان فرزند سیمت خان ، اول گل فرزند خالص نور ومحمد یونس فرزند یوسف دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه امروز با مجاهدین پیوستند.

Related posts